Bratislava, 15.3.2022

 

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje

v akademickom roku 2022 / 2023 nasledovné témy dizertačných prác:

 

Názov témy:
Kvantifikácia vplyvu pôdneho druhu na priebeh výparu s využitím lyzimetrov

Názov témy anglicky:
Quantification of the influence of soil type on the evaporation process using lysimeters

Vedúci práce:
RNDr. Andrej Tall, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie SAV, v. v. i. (detašované pracovisko v Michalovciach)

Anotácia:
Strata vody z pôdneho prostredia výparom prostredníctvom povrchu pôdy a vegetačného pokryvu (evapotranspirácia) je priamo merateľná pomocou lyzimetrov. Cieľom práce bude určiť mieru vplyvu pôdneho druhu na denný a sezónny priebeh aktuálnej evapotranspirácie. Údajová základňa pre analýzu bude tvorená meraniami na lyzimetroch s časovým krokom jedna hodina. Štruktúra meraných parametrov bude zahŕňať všetky zložky vodného režimu zóny aerácie skúmaných pôd a meteorologické prvky. Vplyv vybraných pôdnych druhov bude skúmaný za rovnakých meteorologických podmienok.

Anotácia anglicky:

Loss of water from the soil by evaporation through topsoil and vegetation cover (evapotranspiration) is directly measurable using lysimeters. The aim of the thesis is to determine the degree of influence of the soil texture class on the daily and seasonal course of the actual evapotranspiration. The data base for the analysis will consist of measurements in lysimeters with a time step of one hour. The structure of the measured parameters will include all components of the water regime of the aeration zone of the investigated soils and meteorological elements. The effect of selected soil texture classes will be investigated under the same meteorological conditions.

 


Názov témy:
Kvantifikácia zmeny hydrofyzikálnych charakteristík ťažkých pôd vplyvom mikroplastov.

Vedúci práce:
Ing. Branislav Kandra, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Program:
Vodohospodárske inžinierstvo

Odbor:
Stavebníctvo

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie SAV, v. v. i. (detašované pracovisko v Michalovciach)

Anotácia:
Medzi aktuálne problémy súčasnosti patrí celosvetová kontaminácia prírodného prostredia mikroplastami. Ročne sa vo svete vyprodukuje odhadom viac ako 350 miliónov ton rôznych druhov polymérov, ktorých rozpadom vnikajú častice rôznej veľkosti a tvarov. Mikroplasty sú čiastočky <5 mm, ktoré dokážu rôznym spôsobom kontaminovať organizmy a životné prostredie vrátane pôdy. Obsah mikroplastov v pôde ovplyvňuje jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. V rámci dizertačnej práce bude skúmaný vplyv mikroplastov na hydrofyzikálne vlastnosti pôd. Výskum sa uskutoční v ťažkých pôdach reprezentujúcich Východoslovenskú nížinu. Týmto spôsobom bude možné kvantifikovať veľkosť vplyvu rôznej koncentrácie mikroplastov na hydrofyzikálne charakteristiky vo vybraných variantoch pôd.


Názov témy:
Analýza vzťahu hydrologických kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov toku

Názov témy anglicky:
Analysis of the relationship between quantitative and qualitative hydrological flow indicators

Vedúci práce:
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta STU

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny – SvF STU

Akademický rok:
2022/2023

Študijny odbor/program DS
VS 5.1.6/VSH

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Anotácia:
Problém klimatických zmien môžeme považovať za jeden z najväčších environmentálnych problémov dnešnej doby. Pri analýze ich vplyvu sa stretávame s vysokým stupňom neistoty, ktorá musí byť zohľadnená aj pri snahe o získanie rozumných odporúčaní a záverov hodnotenia ich negatívnych účinkov na zložky hydrologického režimu. V súvislosti s riešením danej problematiky je potrebné poznať a analyzovať vzťah, závislosť a zmeny medzi základnými kvantitatívnymi hydrologickými charakteristikami, ako aj ich naviazanie na vybrané kvalitatívne ukazovatele. Takéto poznanie, umožňuje prevenciu a reakciu na krízový jav a je jedným z predpokladov rýchleho a správneho riešenia pri odstraňovania jeho následkov ako aj pri plánovaní integrovaného hospodárenia s vodou. Cieľom práce bude poskytnúť komplexnú analýzu týchto vzťahov a hodnotenie ich možných zmien na kvantitatívny a kvalitatívny režim povrchových vôd so zreteľom na ich zabezpečenosť, zraniteľnosť a extrémne hydrologické situácie metódami štatistickej analýzy a hydrologického modelovania.

Anotácia anglicky:
We could consider the problem of climate change as one of the biggest environmental problems today. The analysis of their effect brings a high degree of uncertainty that must be take into account when seeking reasonable recommendations and conclusions to evaluate their negative effect on the components of the hydrological regime. In connection with the solution of the problem, it is necessary to know and analyse the relationship, dependence and changes between the basic quantitative hydrological characteristics, as well as their connection to selected qualitative indicators. Such knowledge enables prevention and response to the crisis phenomenon and is one of the prerequisites for a quick and correct solution in eliminating its consequences. The aim of the work will be to provide a comprehensive analysis of these relationships, evaluate their possible changes and their impact on quantitative and qualitative river regime with regard to their security, vulnerability and extreme hydrological situations. Modern methods of the statistical analysis and hydrological models will be used for solution.


Názov témy:
Kolísanie hladiny podzemnej vody v závislosti od kolísania hladín v okolitých povrchových tokoch

Názov témy anglicky:
Dependence of ground water level oscillation and surface water level in surrounding streams

Vedúci práce:
Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra hydrotechniky - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Anotácia:
Skúmanie interakcie povrchových a podzemných vôd vyžaduje poznanie zákonitostí prúdenia ako povrchových, tak podzemných vôd. Ich vzájomné ovplyvňovanie je veľmi výrazné hlavne v podmienkach rovinatých území. Práca bude riešiť problém vzájomnej interakcie hladinového režimu povrchových a podzemných vôd pri aplikácii progresívnych metód a prostriedkov štatistickej analýzy, i pomocou aplikácie hydrodynamických simulačných modelov. Predpokladá sa, že riešenie problému bude zamerané na vybraný región lužných lesov, príp. oblasť so systémom povrchových tokov/kanálov a môže v sebe zahŕňať kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku problému.

Anotácia anglicky:
Study of surface water and ground water interaction requires knowledge about surface water flow principles and ground water flow principles, too. Their mutual influence is very significant, especially in the conditions of flat areas. The work will solve the problem of mutual interaction of the level regime of surface and groundwater in the application of progressive methods and tools of statistical analysis, as well as the application of hydrodynamic simulation models. It is assumed that the solution of the problem will focus on selected wetland region or floodplain forest or other area with a system of surface streams / channels. Research can include both quantitative and qualitative aspects of the problem.


Názov témy:
Vplyv parametrov toku na šírenie znečistenia v povrchových tokoch

Názov témy anglicky:
Impact of stream parameters on pollution spreading in surface streams

Vedúci práce:
Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie SAV, v v i.

Anotácia:
Minimalizácia znečisťovania, resp. odstraňovanie znečistenia z povrchových tokov je stále aktuálnou témou, ktorej sa treba venovať. Cieľom práce bude preukázať, do akej miery ovplyvňujú proces transportu znečistenia v povrchových tokoch meniace sa hydromorfologické a hydraulické parametre samotných tokov. Simulačné modely sú veľmi užitočným nástrojom pri riešení týchto úloh – použitím numerického modelovania je možné posúdiť rôzne situácie šírenia znečisťujúcich látok v tokoch (od bežného vypúšťania odpadových vôd až po havarijný únik toxických látok), a to bez priameho poškodenia životného prostredia. Obsahom práce budú však aj terénne merania za účelom získania vstupov do modelov.

Anotácia anglicky:
Minimization of pollution, respectively elimination of pollution from surface streams is still an ongoing issue that needs to be addressed. Changes of hydro-morphological and hydraulic parameters of streams affect the process of pollution transport in surface streams. The aim of the thesis will be to determine the extent rate of these parameters to the pollution spreading. Simulation models are a very useful tool for solving these challenges – they allow to evaluate various situations of spreading of contaminants in the rivers (from everyday wastewater disposal through the fatal discharges of the toxic substances) without immediate destructive impact to the environment. However, field measurements for obtaining model inputs will be a part of works, as well.


Názov témy:
Vplyv extrémnych prietokov na teplotu vody v toku

Názov témy anglicky:
Influence of extreme discharges on water temperature in rivers

Vedúci práce:
RNDr. Pavla Pekárová. DrSc.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Anotácia:
Navrhovaná práca bude zameraná na dlhodobú variabilitu a dlhodobé trendy teploty vody vybraných riek v rôznych oblastiach povodia Dunaja (vysokohorské, vrchovinové, nížinné) a pozdĺž rieky Dunaj. Na analýzu vzťahov medzi teplotou vody a ovplyvňujúcimi faktormi (podmienky nízkych a vysokých prietokov, zvyšovanie atmosférickej teploty, antropogénna aktivita v povodí atď.) budú použité metódy viacnásobnej regresie. Pre vybrané rieky budú vyvinuté simulačné modely pre multiregresnú simuláciu a stochastické predpovedanie (modely Box Jenkins, ARIMA, SARIMA). Tieto modely sa použijú na simuláciu teploty vody vybraných riek podľa rôznych scenárov prietokov a teploty vzduchu.

Anotácia anglicky:
The proposed thesis will be oriented on long-term variability and long-term trends of water temperature of selected rivers in different regions of Danube basin (high mountains, highlands, lowlands) and along the Danube River. Multiple regression technique will be used for analysis of relations between water temperature and influencing factors (low and high discharge conditions, increasing atmospheric temperature, anthropogenic activity in basin, etc.). The multiregresion simulation and stochastic forecasting models (Box Jenkins models, ARIMA, SARIMA) of water temperature will be developed for selected rivers. These models will be used for simulation of the water temperature of selected rivers according to different discharge, and air temperature scenarios.


Názov témy:
Časová a priestorová variabilita výskytu extrémnych prietokov v povodí Dunaja

Názov témy anglicky:
Temporal and Spatial variability of extreme flows in the Danube Basin

Vedúci práce:
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Anotácia:
Povodie rieky Dunaj je druhým najväčším povodím Európy s plochou vyše 800000 km2. Na takej rozľahlej ploche sa prejavujú rôzne klimatické podmienky, ktoré formujú odtok z rôznych častí povodia. Predmetom riešenia bude zistiť, charakterizovať a kvantifikovať priestorovú variabilita výskytu extrémnych prietokov v tomto povodí. Budú spracované rôzne charakteristiky nízkych/vysokých vodností v staniciach pozdĺž toku Dunaja a na jeho vybraných prítokoch, čo umožní charakterizovať priestorovú variabilitu. Predmetom práce bude i nájdenie a overenie vhodných geograficko-kartografických spôsobov synoptického vyjadrenia extrémnych vodností na ploche povodia.

Anotácia anglicky:
The Danube river basin is the second largest river basin of Europe with the area of more than 800000 km2. Different climatic conditions occur on such large area and they influence the runoff formation in different parts of the basin. The goal of the thesis will be to assess, characterize and quantify the spatial variability of low/high flows in this basin. Different characteristics of low and high flows will be tested in stations along the main river channel of the Danube and in stations of selected tributaries what will allow to characterize the spatial variability. Part of the thesis will be also searching out and testing of the proper geographical-cartographical methods of the synoptic manifestation-of the low/high flows on the river basin area.


Názov témy:
Modelovanie šírenia sa znečistenia v povrchových vodách

Názov témy anglicky:
Modelling of pollution spreading in surface waters

Vedúci práce:
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied

Anotácia:
Cieľom práce je zhodnotenie možností, nedostatkov súčasnej úrovne spôsobu riešenia kvalitatívnych problémov povrchových tokov, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia disperzie v povrchových tokoch a na analýzu používania dostupných modelových prostriedkov disperzie. Výsledkom práce má byť analýza výsledkov numerických simulácií za rovnakých podmienok na simulovanom toku pri aplikácii 1D a 2D modelu, pri aplikácii rôznych numerických schém a metód a pri rôznom zadaní miery disperzie, ako aj analýza výsledkov numerických simulácií pri rôznych modelových situáciách na toku (minimálne prietoky, maximálne prietoky, rôzne typy výustov), vplyv zarastenia toku vegetáciou, vplyv rôznych singularít (hate, zdrže, prekážky v toku a pod.) na proces disperzie.

Anotácia:
The aim of this work is to evaluate the possibilities, shortcomings of the current level of knowledge solving the qualitative problems of surface streams, with particular attention to the hydrodynamic approach of the dispersion solution in the surface streams and to the analysis of the available dispersion models. The result of the work is to analyse the results of numerical simulations under the same conditions on the simulated streams using 1D and 2D models, applying different numerical schemes, methods and different dispersion rates, as well as analysing the results of numerical simulations in different model situations on flow (flow rates, maximum flow rates, different types of outlets), influence of vegetation growth in stream, influence of different singularities (weirs, reservoirs, flow barriers, etc.) on the dispersion process.

Ďalšie informácie:           Táto téma pomerne úzko súvisí s financovaným projektom VEGA 2-0085-20, ako aj s VEGA 2/0025/19, (oba riešené v súčasnosti na ÚH SAV) + tento rok sa predpokladá podanie projektu VEGA s podobným zameraním.


Názov témy:
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu

Názov témy anglicky:
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data

Vedúci práce:
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Anotácia:
Navrhovaná práca bude zameraná na prehĺbenie poznatkov a praktický prínos pre riešenie úlohy lokalizácie zdroja znečistenia na základe časového priebehu koncentrácie znečisťujúcej látky v monitorovanom profile rieky. Súčasné simulačné modely sú koncipované na simuláciu šírenia znečistenia, t.j. tieto modely sú schopné simulovať šírenie znečistenia iba v smere toku rieky. Pri súčasnom rozvoji monitorovacích technológií je však aktuálna úloha, pri ktorej sú známe časové priebehy koncentrácie znečistenia v priečnom profile toku, ale nie je známy bod vypúšťania znečistenia. Riešením takejto úlohy je potom určenie miesta vypúšťania znečistenia (inverzná -lokalizačná úloha). Praktické riešenie zadanej inverznej úlohy môže byť nápomocné pri riešení podobných úloh vo vodohospodárskej praxi, t.j. pri identifikácii zdrojov havarijného znečistenia. Predpokladá sa vypracovanie teoretických, ako i praktických postupov (vrátane SW) pre riešenie inverznej úlohy.

Anotácia anglicky:
The proposed thesis will be oriented on the enlargement of the knowledge and practical contribution to solving a pollution source localization based on the time course of the pollutant concentration in the monitored profile of the river. The prevailing majority of existing simulation models is able to simulate the pollution spreading in the river flow direction only. In current advancing monitoring technologies, a task can occur in which the monitored pollution time courses in the cross-flow profile are known, but the localisation of the pollution source is unknown. The goal of such task is simply determination – source localisation (inverse problem). A practical solution of the defined inverse task may be helpful in solving similar tasks in water management practice in identifying sources of accidental pollution. The work also envisages the development of theoretical as well as practical procedures (incl. SW) for solving the above defined inverse problem.

Ďalšie informácie:
na túto tému je schválený a financovaný 4-ročný projekt VEGA 2-0085-20. Podobnú tému má projekt H2020 SYSTEM, ten však v r. 2022 končí, avšak je možné naňho nadviazať, prípadne využiť výsledky tohto projektu.


Názov témy:
Analýza mikroplastovej záťaže na retenčné a infiltračné charakteristiky pôd

Názov témy anglicky:
Effect of microplastics on soil and vegetation

Vedúci práce:
Ing. Peter Šurda, PhD.

Fakulta:
Stavebná fakulta

Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF

Akademický rok:
2022/2023

Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Anotácia:
Pôda je vystavená sérii degradačných procesov a jedným z nich je kontaminácia mikroplastami. Mikroplasty (plasty <5 mm, vrátane nanoplastov, ktoré majú <0,1 μm) pochádzajú z fragmentácie veľkého plastového odpadu alebo z priamej emisie do prostredia. Mikroskopické zvyšky plastov v pôde už roky vyvolávajú obavy, pričom výskumu ich vplyvu na pôdu a rastliny nie je v súčasnosti venovaná dostatočná pozornosť.

Cieľom dizertačnej práce bude analýza mikroplastovej záťaže na retenčné a infiltračné charakteristiky, ako aj charakteristiky vodoodpudivosti pôdy a následne ich vplyv na vegetáciu.

Anotácia anglicky:
The soil is exposed to a series of degradation processes and one of them is microplastic contamination. Microplastics (plastics <5 mm, including nanoplastics having <0.1 μm) come from the fragmentation of large plastic waste or from direct emission into the environment. Microscopic residues of plastics in the soil have been a cause for years, and research of their effects on the soil and plants is currently not sufficient.

The aim of the dissertation will be the analysis of the microplastic load on the retention and infiltration characteristics of the soil, as well as the characteristics of soil water repellency and their impact on vegetation.


Názov témy:
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania.
Lysimetric determination of the soil texture class effect on the daily evaporation process .

Školiteľ:

RNDr. Andrej Tall, PhD.

 

Pracovisko:

Ústav hydrológie SAV, v. v. i. (detašované pracovisko v Michalovciach)

 

Študijný odbor:

Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Študijný program:

Krajinné inžinierstvo, FZKI SPU Nitra

 

Forma štúdia:

denná

 

Anotácia:

Strata vody z pôdneho prostredia výparom prostredníctvom povrchu pôdy a vegetačného pokryvu (evapotranspirácia) je jedným z najdôležitejších komponentov kolobehu vody z hľadiska poľnohospodárskeho manažmentu. Z tohto pohľadu je detailné porozumenie procesu evapotranspirácie kľúčové. S nástupom moderných lyzimetrov s moderným senzorovým vybavením a predovšetkým s možnosťou veľmi presného merania hmotnosti sa otvorili nové možnosti skúmania vodného režimu pôdy. Výstupy z lyzimetrov slúžia jednak ako základ pre validáciu existujúcich, ako aj pre vývoj nových matematických modelov pre kvantifikáciu jednotlivých členov vodnej bilancie. Vážiteľné lyzimetre predstavujú cenný nástroj pre štúdium transportu vody v systéme pôda-podzemná voda-rastlinný kryt-atmosféra. Precíznym meraním hmotnosti pôdneho monolitu za jednotku času dokážu zachytiť zmenu obsahu vody v pôde,  t.j. jeden zo základných prvkov vodnej bilancie. 


Názov témy:
Analýza vplyvu mikroplastovej záťaže na vlastnosti pôdy a rast rastlín

 

Školiteľ:

Ing. Peter Šurda, PhD.

 

Pracovisko:

Ústav hydrológie SAV, , v. v. i. ,Bratislava

 

Študijný odbor:

6.1.11 Krajinárstvo

 

Študijný program:

Krajinné inžinierstvo

 

Forma štúdia:

denná

 

Anotácia:

Kontaminácia pôdy mikroplastami je v súčasnosti aktuálny problém, ktorému sa venujú výskumníci celosvetovo. Mikroplasty (plasty <5 mm, vrátane nanoplastov, ktoré sú <0,1 μm) predstavujú nový súbor problémov z dvoch hlavných dôvodov: i) sú dostatočne malé na to, aby ich absorbovala biota, a tak sa môžu hromadiť v potravinovom reťazci; a (ii) môžu sorbovať znečisťujúce látky na svojich povrchoch. Vedecká hypotéza dizertácie: mikroplasty vplývajú na fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, a tým aj na rast plodín a veľkosť ich vplyvu závisí od typov plastov a úrovní mikroplastovej záťaže.

Cieľom dizertačnej práce bude analýza vplyvu mikroplastovej záťaže na vlastnosti pôdy a na rast plodín.


Názov témy:
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenia v nich

Water flow overgrowth by aquatic vegetation and impact of the vegetation on the flow conditions in a surface stream

 

Školiteľ:

Ing. Yvetta Velísková, PhD.

 

Pracovisko:

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

 

Študijný odbor:

Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Študijný program:

Krajinné inžinierstvo, FZKI SPU, Nitra

 

Forma štúdia:

denná

 

Akademický rok:

2022/2023

 

Anotácia:

Zarastanie vodného toku vegetácie je veľmi častým problémom povrchových tokov predovšetkým v rovinatých územiach. Predpoklad pre jej rast je hlavne v tzv. vegetačnom období. Vodná vegetácia zmenšuje prietokový profil vodných tokov, deformuje rýchlostný profil, a tým ovplyvňuje aj transportné procesy v povrchovom toku. Navyše okolie vodných tokov v oblasti nížin je častokrát významne poľnohospodársky obhospodarované s používaním hnojív, čo má za následok nárast koncentrácie nutrientov, ktoré podporujú rast vodnej vegetácie. Náplňou dizertačnej práce bude kvantifikácia vplyvu vodnej vegetácie na prietokové pomery v povrchovom toku. Taktiež bude analyzovaný a kvantifikovaný vplyv obsahu nutrientov a teploty na mieru zarastania korýt vodných tokov. Predpokladom úspešného dosiahnutia cieľov je vykonanie dôkladnej rešerše súčasného stavu poznania danej problematiky, teoretická analýza možných metodických postupov, vykonanie terénnych meraní na vybranej lokalite pri použití modernej prístrojovej techniky, ako aj aplikácia metód štatistickej analýzy.