Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr 

Organizácie SAV sú - v zmysle zákona č. 546/2010 (č. III §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č. 211/2000 Z. z. o Slobodnom prístupe k informáciám - povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry.


 Verejné obstarávanie 

Ústav hydrológie SAV, verejná výskumná inštitúcia (ÚH SAV, v. v. i.) je verejný obstarávateľ. Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO od 1. 7. 2013 nájdete tu:

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou od 1. 7. 2013 sú tu:


 Register ponúkaného majetku štátu 

Register je prístupný na webovom sídle Ministerstva financií SR www.ropk.sk

 GDPR 

GDPR - Osobné údaje - Informačná povinnosť

 

 GEP 

Plán rodovej rovnosti - GEPAddress
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube