Latest News from Institute of Hydrology SAS 

 RSS Feed


Bratislava, 6.6.2022

V dňoch 24. – 26. 5. 2022 sa na Zemplínskej šírave konala jedenásta vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia“. Organizátorom podujatia bol Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Bratislava, Výskumná základňa pre hydrológiu nížin Michalovce.

Bratislava, 28.3.2022

Voda, jedna z najdôležitejších zlúčenín na našej planéte, oslavuje každoročne svoj sviatok 22. marca. V roku 2022 bolo témou tohto dňa heslo „Groundwater: Making invisible visible“, čiže pozornosť sa venovala najmä podzemnej vode, jej dôležitosti a zviditeľneniu jej nezastupiteľnej úlohy a postavenia v hydrologickom cykle.

Bratislava, 15.3.2022

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV, v. v. i. vypisuje

v akademickom roku 2022 / 2023 nasledovné témy dizertačných prác:

 

Bratislava, 9.3.2022

Ústav hydrológie SAV, v.v.i.  – pracovná ponuka.

Pracovná pozícia: asistentka/asistent riaditeľky

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 9, Bratislava


Bratislava, 12.2.2022

7. Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

„Rovnosť, diverzita a inklúzia: voda nás spája“

...a Ústav hydrológie SAV, v. v. i. bol pri tom

 

Ustanovenie Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede vzišlo z deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizovala Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Tento deň sa stanovil na 11. februára. 

 

Bratislava, 28.2.2022

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.  – pracovná ponuka.

Pracovná pozícia: vedecký pracovník na Oddelení hydrológie povrchových vôd.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer (plný pracovný úväzok).

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 9, Bratislava.


 

Bratislava, 15.12.2021

Vedecká rada na svojom zasadaní dňa 15.12.2021 schválila postup a organizáciu volieb do správnej rady novovznikajúcej organizácie - Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. V tejto súvislosti Vedecká rada zverejňuje oficiálne Oznámenie Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy SKYPE, dňa 12.1.2022 o 09:00, voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle dňa 12.1.2022 od 10:00 do 14:00. Ďalšie informácie, týkajúce sa napr. požiadaviek na kandidátov, predkladaných dokladov, sú uvedené v  Oznámení.
 
Upresňujúce informácie, týkajúce sa priebehu volieb, pohovoru s kandidátmi, postupu pri elektronickom hlasovaní a pod., budú zaslané všetkým oprávneným voličom (členom Akademickej obce ÚH SAV, v.v.i. v zmysle platných predpisov) elektronicky v priebehu mesiaca január 2022, najneskôr 3 dni pred konaním volieb.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Predseda Vedeckej rady ÚH SAV

 

 

Bratislava, 9.11.2021

 

V rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa tento rok koná v dňoch 8-14.11.2021, sa na Ústave hydrológie SAV organizuje medzinárodná konferencia 28. Posterový deň TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability.

Bratislava, 19.10.2021

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

28th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

TRANSPORT OF WATER, CHEMICALS AND ENERGY IN THE SOIL – PLANT – ATMOSPHERE SYSTEM in conditions of the climate variability

10.11.2021

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability

10.11.2021

Bratislava, 16.9.2021

Pandémia COVID-19 sa negatívne podpísala pod vzdelávacie procesy žiakov základných škôl. Na zmiernenie dopadov krízy na vzdelávanie a študijné výsledky vyzvalo preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky základné školy na zapojenie sa do projektu „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“.Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed