Latest News from Institute of Hydrology SAS 

 RSS Feed

Bratislava, 15.12.2021

Vedecká rada na svojom zasadaní dňa 15.12.2021 schválila postup a organizáciu volieb do správnej rady novovznikajúcej organizácie - Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. V tejto súvislosti Vedecká rada zverejňuje oficiálne Oznámenie Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy SKYPE, dňa 12.1.2022 o 09:00, voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle dňa 12.1.2022 od 10:00 do 14:00. Ďalšie informácie, týkajúce sa napr. požiadaviek na kandidátov, predkladaných dokladov, sú uvedené v  Oznámení.
 
Upresňujúce informácie, týkajúce sa priebehu volieb, pohovoru s kandidátmi, postupu pri elektronickom hlasovaní a pod., budú zaslané všetkým oprávneným voličom (členom Akademickej obce ÚH SAV, v.v.i. v zmysle platných predpisov) elektronicky v priebehu mesiaca január 2022, najneskôr 3 dni pred konaním volieb.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Predseda Vedeckej rady ÚH SAV

 

 

Bratislava, 9.11.2021

 

V rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa tento rok koná v dňoch 8-14.11.2021, sa na Ústave hydrológie SAV organizuje medzinárodná konferencia 28. Posterový deň TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability.

Bratislava, 19.10.2021

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

28th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

TRANSPORT OF WATER, CHEMICALS AND ENERGY IN THE SOIL – PLANT – ATMOSPHERE SYSTEM in conditions of the climate variability

10.11.2021

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability

10.11.2021

Bratislava, 16.9.2021

Pandémia COVID-19 sa negatívne podpísala pod vzdelávacie procesy žiakov základných škôl. Na zmiernenie dopadov krízy na vzdelávanie a študijné výsledky vyzvalo preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky základné školy na zapojenie sa do projektu „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“.

Bratislava, 14.9.2021

Slovenská akadémia vied si aj tento rok uctila svoje významné, či ako vyzdvihol moderátor podujatia, výnimočné osobnosti. Podujatie sa uskutočnilo v utorok 7. septembra v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave. Dopoludnia boli ocenené významné osobnosti za rok 2020, pretože kvôli pandemickej situácii nemohol slávnostný ceremoniál prebehnúť minulý rok a popoludní pokračovalo oceňovanie významných osobností za rok 2021.

 

Bratislava, 7.9.2021

Dňa 4. 9. 2021 v Budapešti tragicky zahynul náš doktorand, Jakub Mészáros, študent posledného ročníka doktorandského štúdia na Svf STU v Bratislave.

Bratislava, 30.6.2021

Aj o tom budeme diskutovať vo vedeckej kaviarni SAVinci tento mesiac.

Pozývame Vás na prednášku nášho kolegu, doc. Ing. Mareka Sokáča, PhD. , ktoré bude dnes o 18:00 na Facebooku (live stream) na profile Westgate.

Bratislava, 20.5.2021

V tomto roku sa Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov zúčastnila naša samostatná vedecká pracovníčka RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. s témou Fyzikálno-chemické štúdium feritínových derivátov pre aplikácie v environmentalistike. Porotu jej výskum zaujal natoľko, že v I. oddelení vied získala 1. cenu (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9623).

Bratislava, 6.5.2021

Výskumná práca: „Dechlorination of 2,4,4′-trichlorobiphenyl by magnetoferritin with different loading factors“ (Balejčíková a kol.), ktorá vznikla v spolupráci medzi Ústavom hydrológie SAV, Ústavom experimentálnej fyziky SAV a firmou Ekolab (Košice), bola zameraná na dokázanie nového pozorovaného javu v laboratórnych podmienkach.

Bratislava, 22.3.2021

Voda je základnou podmienkou života. Jej zdroje sú však dnes vystavované stále väčším a vyšším nárokom a požiadavkám na spotrebu vody, a to v rôznych sférach života ľudskej spoločnosti. Tak ako to hovorí aj motto na našej úvodnej internetovej stránke: „Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti!“Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed