Latest News from Institute of Hydrology SAS 

 RSS Feed

Bratislava, 21.1.2021

Od decembra 2020 je na bratislavskom pracovisku Ústavu hydrológie SAV (ÚH SAV) na štúdijnom pobyte zahraničný stážista  - postdoc z Iránu – Saeid Okhravi, PhD. Jeho stáž je podporovaná získaným štipendiom cez Národný štipendijný program SR administratívne zastrešovaný Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n.o.).

Bratislava, 12.11.2020

Konferencie mladých hydrológov, vodohospodárov, meteorológov a klimatológov sa uskutočnili 12.11.2020 na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Konferencia KMO sa po prvýkrát vo svojej 32-ročnej histórii konala on-line, formou videokonferencie, v tieni koronavírusovej pandémie (COVID-19).

Bratislava, 14.10.2020

Slovenská akadémia vied každoročne organizuje súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Ide o vedecké práce, prípadne monotematický súbor prác, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie za posledné tri roky. V tohtoročnej súťaži Ústav hydrológie SAV úspešne reprezentoval Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD. Za prácu pod názvom „The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters“ získal v I. oddelení vied druhé miesto.

Bratislava, 6.8.2020

Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences organize

27th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day

TRANSPORT OF WATER, CHEMICALS AND ENERGY IN THE SOIL – PLANT – ATMOSPHERE SYSTEM in conditions of the climate variability

11.11.2020

 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava organizuje

27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability

11.11.2020

 

Bratislava, 20.7.2020

Ústav hydrológie SAV s podporou Slovenského národného výboru pre IHP UNESCO a projektu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ITMS2014 + 310020R571 z operačného programu Kvalita životného prostredia usporiadal v rámci Medzinárodného dňa Dunaja vernisáž výstavy:

Historické povodňové značky na Slovensku

 

a promóciu monografie

 

Flood Regime of Rivers in the Danube River Basin

Bratislava, 23.6.2020

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach boli 23. júna 2020 odovzdávané Ceny SAV a ocenenia špičkových publikácií SAV. Predseda SAV Dr. h. c., prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc odovzdal ocenenie Predsedníctva SAV za špičkovú publikáciu  v kategórii špičkové vedecké monografie Ing. Viliamovi Novákovi, DrSc. z Ústavu hydrológie SAV za vedeckú monografiu autorov

Novák, V., Hlaváčiková, H. Applied Soil Hydrology, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2019, pp.342, ISBN 978-3-030-01806-1.

Bratislava, 20.5.2020

Pracovná pozícia: výskumný pracovník

Bratislava, 31.3.2020

 

Externá vzdelávacia inštitúcia ÚH SAV vypisuje

v akademickom roku 2020 / 2021 nasledovné témy dizertačných prác:

Bratislava, 10.2.2020

Na Výskumnej základni pre horskú hydrológiu merajú naši pracovníci už 30 rokov okrem iného aj charakteristiky snehovej pokrývky v horskom teréne......

Bratislava, 22.1.2020

Každoročne si 22. marca pripomíname význam vody pre ľudstvo. Do osláv Svetového dňa vody sa v tomto roku Ústav pre hydrológiu SAV zapojí usporiadaním výstavy a prednáškovým dopoludním

17. marca 2020 o 11:00 hod.

vo Veľkej aule Slovenskej akadémie vied,
Bratislava, Dúbravská cesta 9

PozvánkaAddress
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed