Additional information is available only in Slovak

 Charakteristika študijného programu 

Názov študijného programu:  Vodohospodárske inžinierstvo 
Doctoral study:
Water Management Engineering
Študijný odbor:
Inžinierstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia:
3. stupeň - doktorandský študijný program
Forma štúdia:
denná forma / externá forma
Štandardná dĺžka štúdia:
4 denná / 5 externá
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:  240
Udeľovaný akademický titul:
PhD (philosophiae doctor)

Všeobecná charakteristika a ciele študijného programu vodohospodárske inžinierstvo:

Doktorandský študijný program Vodohospodárske inžinierstvo je študijný program v odbore Inžinierstvo. Študijný program Vodohospodárske inžinierstvo sa na ÚH SAV realizuje v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave . 

Študijný program je orientovaný na prehĺbenie a rozšírenie teoretických vedomostí získaných v predchádzajúcom štúdiu, na osvojenie vedeckých metód práce a experimentálnych návykov a zručností potrebných pri vedeckej práci v danej oblasti. Učebné plány majú charakter individuálnych študijných plánov. Výber predmetov je robený s ohľadom na tému dizertačnej práce. V štúdiu sa uplatňuje kreditný systém hodnotenia. Študenti získavajú kredity za študijnú a vedeckú časť štúdia.

Študijná časť sa sústreďuje na získanie znalostí z teoretických základov potrebných pre zvládnutie náplne programu Vodohospodárske inžinierstvo na vedeckej úrovni, osvojenie si metodologického aparátu a štúdium predmetov špecializácie (povinných a povinne voliteľných) vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce. Súčasťou študijnej časti programu je aj svetový jazyk (napríklad odborná angličtina, nemčina) a samostatné štúdium vedeckej literatúry. K študijným povinnostiam patrí aj vykonanie dizertačnej skúšky. 

Vedecká časť je zameraná na riešenie aktuálneho vedeckého problému z predmetného študijného odboru. Realizuje sa v predmetoch Dizertačný projekt 1 až 7, ktorý vrcholí odovzdaním dizertačnej práce. Dizertačný projekt obsahuje aj experimentálne laboratórne práce, zamerané na riešenie daného vedeckého problému. Do vedeckej časti študijného programu sa započítavajú aj ďalšie vedecké činnosti, ako sú publikačná činnosť, aktívna účasť na konferenciách a seminároch, riešenie grantových úloh a pod.

Získané vedomosti, skúsenosti z vedeckej a publikačnej činnosti, ako aj pedagogická prax, umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na Slovenku alebo v zahraničí.Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube