Monographs of Institute of Hydrology SAS 

 

 

BOTYANSZKÁ, L., VITKOVÁ, J.: Hydrological Processes in the Soil–Plant–Atmosphere System.  Book of peer-reviewed papers. Bratislava, Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2021. 317 s. ISBN 978-80-89139-50-7, [elektronický zdroj]
   
PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P., HALMOVÁ, D., VITKOVÁ, J. (Eds.). Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System.  Book of peer-reviewed papers. Bratislava, Institute of Hydrology, SAS, 2020. (214 p.) ISBN 978-80-89139-47-7, CD-ROM.
   
 

PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P. (eds.), 2019. Flood regime of rivers in the Danube River basin. Follow-up volume IX of the Regional Co-operation of the Danube Countries in IHP UNESCO. 1st edition. Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrology, Bratislava, 215 p. + 527 p. app., , ISBN 978-80-89139-45-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788089139460.

   
   

NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Applied Soil Hydrology. Vol. 32. Series Title: Theory and Applications of Transport in Porous Media. Cham : Springer International Publishing, 2019. 342 p. ISBN 978-3-030-01806-1.

   
   

PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - LIOVÁ, S. Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 135 s. ISBN 978 -80-224-1684-9.

   
   

HALMOVÁ, Dana - KOVÁČOVÁ, Viera. Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Bratislava : Veda, 2018. 379 s. ISBN 978-80-224-1691-7.

   
 

BREZIANSKÁ, Katarína - ORFÁNUS, Tomáš. Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 335 s. ISBN 978-80-224-1690-0.

   
NOVÁK, Viliam, HLAVÁČIKOVÁ, Hana: Hydrológia pôdy. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, 350 s. ISBN 978-80-224-1529-3.
   
  SKALOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Dana - IGAZ, Dušan - GOMBOŠ, Milan - NOVÁKOVÁ, K. Regionalizácia pedotransferových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. 143 s. ISBN 978-80-227-4455-3. 
   
  REHÁK, Štefan - BÁREK, V. - JURÍK, Ľ. - ČISTÝ, M. - IGAZ, Dušan - ADAM, Štefan - LAPIN, Milan - SKALOVÁ, Jana - ALENA, J. - FEKETE, V. - ŠÚTOR, Július - JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.
   
     HOLKO, Ladislav. Hydrologický cyklus a klimatické prvky. In Divočina pod Salatínom. Zostavovatelia Milan Ballo a Ladislav Holko. Vyd. 2. [rozš.]. - Liptovský Mikuláš: REPRO servis - DTP štúdio & tlačiareň, 2015, s. 71-84. ISBN 978-80-972007-1-8.
   
  VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, M. - HALAJ, Peter. Disperzia v povrchových tokoch – meranie a modelovanie. Brno: ARDEC, 2014. 118 s. ISBN 978-80-86020-80-8.
   
ŠÚTOR, Július - MAJERČÁK, Juraj - ŠURDA, Peter. Voda v zóne aerácie pôd Žitného ostrova. Bratislava: Veda, 2014. 188 s. ISBN 978-80-224-1368-4. 
         
  PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - MELO, Marián - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika. Flood marks along the Danube River between Passau and Bratislava. Bratislava: Veda, 2014. ISBN 978-80-224-1408-1. 
         
BALKOVIČ, Juraj - BEDRNA, Zoltán - BUBLINEC, Eduard - ČURLÍK, J. - DLAPA, Pavel - FULAJTÁR, Emil jr - GÖMÖRYOVÁ, Erika - GREGOR, Juraj - HANES, Jozef - HOUŠKOVÁ, Beata - HUTÁR, Vladimír - CHLPÍK, J. - ILAVSKÁ, Blanka - JURÁNI, Bohdan - KOBZA, Jozef - KOTOROVÁ, Dana - KUKLA, Ján - KUKLOVÁ, Margita - MACHAVA, Ján - NÁDAŠSKÝ, Ján - NOCHTA, Peter - NOVÁKOVÁ, Katarína - ORFÁNUS, Tomáš - PAVLENDA, Pavol - PICHLER, Viliam - PIŠÚT, Peter - SKALSKÝ, Rastislav - SOBOCKÁ, Jaroslava - ŠIMANSKÝ, Vladimír - TATARKOVÁ, Zuzana - TOBIÁŠOVÁ, Erika - ZAUJEC, Anton - ZVERKOVÁ, Martina. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska: bazálna referenčná taxonómia. 2. upr. vyd. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2014. 96 s. Societas pedologica slovaca. ISBN 978-80-8163-005-7.
         
  NOVÁK, Viliam. Evapotranspiration in the Soil-Plant-Atmosphere System - Progress in Soil Science. Springer, 2012. 253 s. ISBN 978-94-007-3839-3. 
         
  SKALOVÁ, Jana - ŠTEKAUEROVÁ, Vlasta. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.
         
  ŠTEKAUEROVÁ, Vlasta - SKALOVÁ, Jana - IGAZ, Dušan - NOVÁKOVÁ, Katarína. Spracovanie údajov o dynamike zásob vody v pôde z priameho monitoringu a modelovania pri predpokladanej klimatickej zmene [elektronický zdroj]. Bratislava: ÚH SAV, 2011. 122 s. Názov z CD-ROM. Požaduje sa Adobe Acrobat. ISBN 978-80-89139-25-5.
         
BODIŠ, D. - KORDÍK, Jozef - SLANINKA, I. - KUČÁROVÁ, K. - VALÚCHOVÁ, Magdaléna - SHEARMAN, A. - PEKÁROVÁ, Pavla. Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 97 s. ISBN 978-80-89343-43-0.
         
  BURGER, František - ČELKOVÁ, Anežka. Salinizácia a kontaminácia podpovrchového environmentu [elektronický zdroj]. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2009. 1 CD-ROM (329 s.). Projekt Vega č. č.2/0130/09 a 2/0069/09. ISBN 978-80-89139-17-0. 
         
  PEKÁROVÁ, Pavla - ONDERKA, Milan - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - ŠKODA, Peter - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika. Hydrologic Scenarios for the Danube River at Bratislava. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 159 s. ISBN 978-80-87071-51-9. 
         
  SZOLGAY, Ján - HLAVČOVÁ, K. - PARAJKA, Juraj - LAPIN, Milan - KOHNOVÁ, Silvia - HLÁSNY, T. Climate Change Impact on Runoff in the Hron River Basin. Ostrava: Key Publishing, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7418-006-4. 
         
  SZOLGAY, Ján - HLAVČOVÁ, K. - LAPIN, Milan - PARAJKA, Juraj - KOHNOVÁ, Silvia. Vplyv zmeny klímy na odtokový režim na Slovensku. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2007. 160 s. ISBN 978-80-87071-50-2. 
         
  ŠÚTOR, Július - GOMBOŠ, Milan - MATI, Rastislav - TALL, Andrej - IVANČO, Jozef. Voda v zóne aerácie pôd Východoslovenskej nížiny. Bratislava: Michalovce: ÚH SAV, 2007. 279 s. ISBN 80-89139-10-8. 
         
  ŠTEKAUEROVÁ, Vlasta - GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - MIKULEC, Vladimír - STEHLOVÁ, Katarína. Matematické modelovanie v systéme atmosféra-vegetačný pokryv-zóna aerácie pôdy-podzemná voda [elektronický zdroj]. Bratislava: STU, 2007. 128 s. ISBN 978-80-227-2770-9. 
         
  LICHNER, Ľubomír. Vplyv biologických faktorov na hydrologické procesy v pôdach Borskej a Podunajskej nížiny. Bratislava: Veda, 2007. 109 s. ISBN 978-80-224-0985-8. 
         
  ŠÚTOR, Július - GOMBOŠ, Milan - ŠTEKAUEROVÁ, Vlasta. Hydrofyzikálne charakteristiky pôd nížinných oblastí [elektronický zdroj]. Bratislava: STU, 2006. 164 s. Názov prebraný z CD-ROM. 1 CD-ROM disk. ISBN 80-227-2568-4. 
         
  PEKÁROVÁ, Pavla - KONÍČEK, Alojz - MIKLÁNEK, Pavol. Vplyv využitia krajiny na režim odtoku v experimentálnych mikropodiach ÚH SAV. 1 vydanie. Bratislava: Veda, 2005. 215 s. ISBN ISBN 80-224-0865-4. 
         
  PEKÁROVÁ, Pavla - SZOLGAY, Ján (Ed.). Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. Bratislava: Veda, 2005. 496 s. ISBN 80-224-0884-0. 
         
  PEKÁROVÁ, Pavla. Dynamika kolísania odtoku svetových a slovenských tokov. Bratislava: Veda, 2003. S. 221. ISBN 80-224-07801. 
         
  ŠÚTOR, Július - GOMBOŠ, Milan - MATI, Rastislav - IVANČO, Jozef. Charakteristiky zóny aerácie ťažkých pôd Východoslovenskej nížiny. Rastislav Mati. Bratislava; Michalovce: ÚH SAV: OVÚA, 2002. 215 s. ISBN 80-968-480-8-9. 
         
  LICHNER, Ľubomír - HOLKO, Ladislav. Indikátorové metódy v hydropedológii a hydrológii povodí. Bratislava: Veda, 2001. 102 s. ISBN 80-224-0700-3. 
         
     ŠÚTOR, Július - ŠTEKAUEROVÁ, Vlasta. Hydrofyzikálne charakteristiky pôd Žitného ostrova. 170 s. Bratislava: ÚH SAV, 2000. ISBN 80 - 968480 - 1 - 1.