Monographs of Institute of Hydrology SAS 

 

 

  PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - SEBÍŇ, Michal. Vplyv využitia krajiny na kvalitu vody v toku v experimentálnych mikropovodiach ÚH SAV. [Influence of land use on stream water quality in experimental microbasins of the IH SAS]. 1. vydanie. Bratislava: Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i, 2023. 183 s. ISBN 978 – 80 – 89139 – 60 – 6
    
  Water in a Changing Environment: book of peer-reviewed papers - 70th Anniversary of the establishment of the Institute of Hydrology and 70 years of SAS. Editors.: Sleziak, P., Pekárová, P., Jančo, M. Bratislava: Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023. 151 p. ISBN 978-80-89139-57-6
    
  Contemporary Challenges in Environmental Research: book of peer-reviewed papers. Electronic Book. Editors: Vitková, J., Botyanszká, L. Bratislava: Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2023. 206 p. ISBN 978-80-89139-58-3 https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d
    
  SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, Marek - DULOVIČOVÁ, Renáta - KOVÁČOVÁ, Viera. Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov. [Influence of aquatic vegetation on quantitative and qualitative characteristics in lowland rivers]. Bratislava: VEDA, 2022. 118 s. ISBN 978-80-224-1994-9
    
  Interdisciplinary Approach in Current Hydrological Research: book of peer-reviewed papers. Electronic book. Editors: Vitková, J., Botyanszká, L. Bratislava: Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022. 242 p. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000337-68c9968c9d/Ebook%20of%20Papers_2022_final_oprava3.pdf?ph=1778df732d. ISBN 978-80-89139-53-8
    
  Water Regime of Natural Areas: book of peer-reviewed papers. Electronic book. Editors: Pavelková, D., Gomboš, M., Tall, A. Bratislava: Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022. 215 p. ISBN 978-80-89139-52-1 [elektronický zdroj]
    
Hydrological Processes in the Soil–Plant–Atmosphere System - Book of peer-reviewed papers. Electronic book. Editors: Botyanszká, L., Vitková, J. Bratislava: Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2021. 317 s. ISBN 978-80-89139-50-7
   
Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System -. Book of peer-reviewed papers. Electronic book. Editors: Pekárová, P., Miklánek, P., Halmová, D., Vitková, J. Bratislava, Institute of Hydrology, SAS, 2020. (214 p.) ISBN 978-80-89139-47-7, CD-ROM.
   
 

PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P. (eds.), 2019. Flood regime of rivers in the Danube River basin. Follow-up volume IX of the Regional Co-operation of the Danube Countries in IHP UNESCO. 1st edition. Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrology, Bratislava, 215 p. + 527 p. app., , ISBN 978-80-89139-45-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788089139460.

   
   

NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Applied Soil Hydrology. Vol. 32. Series Title: Theory and Applications of Transport in Porous Media. Cham : Springer International Publishing, 2019. 342 p. ISBN 978-3-030-01806-1.

   
   

PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - LIOVÁ, S. Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 135 s. ISBN 978 -80-224-1684-9.

   
   

HALMOVÁ, Dana - KOVÁČOVÁ, Viera. Hydrologický výskum v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Bratislava : Veda, 2018. 379 s. ISBN 978-80-224-1691-7.

   
 

BREZIANSKÁ, Katarína - ORFÁNUS, Tomáš. Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 335 s. ISBN 978-80-224-1690-0.

   
NOVÁK, Viliam, HLAVÁČIKOVÁ, Hana: Hydrológia pôdy. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, 350 s. ISBN 978-80-224-1529-3.
   
  SKALOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Dana - IGAZ, Dušan - GOMBOŠ, Milan - NOVÁKOVÁ, K. Regionalizácia pedotransferových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. 143 s. ISBN 978-80-227-4455-3. 
   
  REHÁK, Štefan - BÁREK, V. - JURÍK, Ľ. - ČISTÝ, M. - IGAZ, Dušan - ADAM, Štefan - LAPIN, Milan - SKALOVÁ, Jana - ALENA, J. - FEKETE, V. - ŠÚTOR, Július - JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.
   
     HOLKO, Ladislav. Hydrologický cyklus a klimatické prvky. In Divočina pod Salatínom. Zostavovatelia Milan Ballo a Ladislav Holko. Vyd. 2. [rozš.]. - Liptovský Mikuláš: REPRO servis - DTP štúdio & tlačiareň, 2015, s. 71-84. ISBN 978-80-972007-1-8.
   
  VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, M. - HALAJ, Peter. Disperzia v povrchových tokoch – meranie a modelovanie. Brno: ARDEC, 2014. 118 s. ISBN 978-80-86020-80-8.
   
ŠÚTOR, Július - MAJERČÁK, Juraj - ŠURDA, Peter. Voda v zóne aerácie pôd Žitného ostrova. Bratislava: Veda, 2014. 188 s. ISBN 978-80-224-1368-4. 
         
  PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - MELO, Marián - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika. Flood marks along the Danube River between Passau and Bratislava. Bratislava: Veda, 2014. ISBN 978-80-224-1408-1. 
         
BALKOVIČ, Juraj - BEDRNA, Zoltán - BUBLINEC, Eduard - ČURLÍK, J. - DLAPA, Pavel - FULAJTÁR, Emil jr - GÖMÖRYOVÁ, Erika - GREGOR, Juraj - HANES, Jozef - HOUŠKOVÁ, Beata - HUTÁR, Vladimír - CHLPÍK, J. - ILAVSKÁ, Blanka - JURÁNI, Bohdan - KOBZA, Jozef - KOTOROVÁ, Dana - KUKLA, Ján - KUKLOVÁ, Margita - MACHAVA, Ján - NÁDAŠSKÝ, Ján - NOCHTA, Peter - NOVÁKOVÁ, Katarína - ORFÁNUS, Tomáš - PAVLENDA, Pavol - PICHLER, Viliam - PIŠÚT, Peter - SKALSKÝ, Rastislav - SOBOCKÁ, Jaroslava - ŠIMANSKÝ, Vladimír - TATARKOVÁ, Zuzana - TOBIÁŠOVÁ, Erika - ZAUJEC, Anton - ZVERKOVÁ, Martina. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska: bazálna referenčná taxonómia. 2. upr. vyd. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2014. 96 s. Societas pedologica slovaca. ISBN 978-80-8163-005-7.
         
  NOVÁK, Viliam. Evapotranspiration in the Soil-Plant-Atmosphere System - Progress in Soil Science. Springer, 2012. 253 s. ISBN 978-94-007-3839-3. 
         
  SKALOVÁ, Jana - ŠTEKAUEROVÁ, Vlasta. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.