Bratislava, 12.2.2022

7. Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

„Rovnosť, diverzita a inklúzia: voda nás spája“

...a Ústav hydrológie SAV, v. v. i. bol pri tom

 

Ustanovenie Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede vzišlo z deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizovala Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Tento deň sa stanovil na 11. februára. Tento rok už siedmy raz Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, v pandemických podmienkach tentoraz však len virtuálne. Medzinárodné podujatie sa konalo 11. - 12. februára 2022 a organizačne bolo zastrešené zo sídla Organizácie Spojených národov v New Yorku.

Tohtoročné podujatie bolo spoluorganizované stálymi misiami pri OSN 14 štátov, medzi nimi aj Slovenskom, a sponzorované ďalšími partnermi z radov zástupcov stálych misií pri OSN, ako aj organizáciami ako UNCTAD, ITU, WIPO, UN-Water a UNESCO.

V roku 2022 bolo zhromaždenie venované téme uznania úloh žien a dievčat vo vede, a to nielen ako príjemkýň, ale aj ako nositeliek zmien v súlade s heslom: „Rovnosť, diverzita a inklúzia: voda nás spája“.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia vlád, zástupcovia medzinárodných organizácií, súkromného sektora, expertky a experti z rôznych oblastí, ale najmä ženy rôznych vekových kategórií pôsobiace vo vede a vzdelávaní.

Konanie siedmeho medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede otvorila princezná Dr. Nisreen El-Hashemite, výkonná riaditeľka RASIT a zakladateľka Medzinárodnej ligy žien vo vede. V rámci otváracieho ceremoniálu pozdravil všetkých účastníkov aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý vo svojom príhovore okrem iného spomenul dôležitosť žien vo vede.

Následné diskusie prebiehali v rámci dvoch hlavných panelov, ktoré sa delili na ďalsie skupiny. V nich boli predstavené uplatňované  postupy, stratégie, aplikované riešenia a skúsenosti pri zvládaní výziev a príležitostí SDG6 , ale aj vízie lepšej aplikovateľnosti doterajších skúseností.

Slovensko na tomto podujatí reprezentovala Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., ktorá vystúpila v rámci prvého panelu v sekcii “Women in Science for Water and Society: Bridging Voices to Action” a poukázala na dôležitosť akceptácie a aplikácie vedeckých prístupov pri riešení problémov s vodou, ale aj na nutnosť spolupráce, vzájomnej tolerancie a rešpektu názorov a pohľadov všetkých, ktorých sa riešený problém dotýka. V rámci tejto sekcie sa aj ostatné účastníčky - renomované vedkyne a expertky z rôznych odborov - vyjadrovali k riešeniu problémov týkajúcich sa vody z uhla pohľadu ich odbornosti. Všetky účastníčky diskusie sa zhodli na tom, že voda je unikátna, pre existenciu života nevyhnutná substancia, jej miesto na našej planéte je nezastupiteľné a preto jej treba venovať náležitú pozornosť. Svetové štatistiky, ako i správy OSN poukazujú na to, že miliardy ľudí na celom svete nebudú mať v roku 2030 prístup k bezpečnej pitnej vode, či k vode pre zabezpečenie nevyhnutnej hygieny, pokiaľ sa intenzita procesu pre zabezpečenie týchto cieľov nezdvojnásobí. Rastúci dopyt, zlé hospodárenie a neúspech v ochrane vodných zdrojov spolu so zmenou klímy predstavujú kľúčové výzvy, ktoré si naliehavo vyžadujú nový udržateľný holistický prístup na podporu zosúladenia stratégií v oblasti vody a vodných zdrojov. 

Program podujatia/agenda of 7th IDWGiS https://february11.net/wp-content/uploads/2022/02/20220210-_7th-IDWGIS-Agenda-1.pdf