Bratislava, 7.9.2021

Dňa 4. 9. 2021 v Budapešti tragicky zahynul náš doktorand, Jakub Mészáros, študent posledného ročníka doktorandského štúdia na Svf STU v Bratislave.
Jakub Mészáros po absolvovaní Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach získal v roku 2013 titul bakalára na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v programe Geografia a krajinná ekológia. V roku 2015 ukončil vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v programe Fyzická geografia a geoinformatika, kde získal aj titul doktora prírodných vied za rigoróznu prácu na tému „Vplyv južných cyklonálnych situácií na režim odtoku v povodí Ipľa“.
V rokoch 2015–2018 pracoval ako hydrológ na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave, kde zabezpečoval meranie prietokov vo vodomerných staniciach, spracovával, vyhodnocoval a archivoval namerané údaje.

Jakub Mészáros nastúpil na doktorandské štúdium na Ústav hydrológie SAV v roku 2018. Keďže už mal praktické skúsenosti v hydrológii, vedel, čo chce dosiahnuť a cieľavedome na sebe pracoval.
V roku 2020 získal polročné štipendium pre doktorandov Ernsta Macha v rámci Rakúsko – Slovenskej spolupráce, ktoré absolvoval na Technickej univerzite vo Viedni.
Dvakrát získal Doktrogrant v rámci grantov pre doktorandov SAV, v roku 2020 a 2021. Ten tohtoročný už nedokončí. Nedokončí ani svoju dizertačnú prácu: „Analýza extrémov odtoku s dlhou dobou opakovania v povodí Dunaja“, na ktorej svedomito pracoval.

Jakub Mészáros bol viacnásobný medailista z majstrovstiev SR v triatlone, aj v deň svojej tragickej smrti zvíťazil na súťaži na Slovensku, plne si zaslúžil titul železný muž.
Česť jeho pamiatke.

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
školiteľka  RNDr. Jakuba Mészárosa