Bratislava, 20.5.2021

V tomto roku sa Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov zúčastnila naša samostatná vedecká pracovníčka RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. s témou Fyzikálno-chemické štúdium feritínových derivátov pre aplikácie v environmentalistike. Porotu jej výskum zaujal natoľko, že v I. oddelení vied získala 1. cenu (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9623).

RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. pracuje vo Výskumnej základni pre hydrológiu nížin v Michalovciach, ktorá je detašovaným pracoviskom Oddelenia hydrológie podpovrchových vôd a spolu s kolegami z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa téme feritínových derivátov a skúmaniu ich potenciálnych aplikácii venuje už ~ 10 rokov.

 

Tešíme sa z jej úspechu, gratulujeme a prajeme jej ešte veľa tvorivých myšlienok pri ďalšej vedeckej práci!

Ing. Justína Vitková, PhD., vedúca Oddelenia hydrológie podpovrchových vôd.  

 

 

 

 

 

 

Feritín, globulárny metaloproteín, predstavuje biologickú zásobáreň železa v živých organizmoch. Predstavuje „banku“, kde sú bezpečne uložené atómy železa vo forme nanokryštalitu, obalené proteínovou schránkou. Železo sa zachytáva alebo uvoľňujúce do okolia podľa potreby organizmov (baktérií, rastlín, živočíchov a človeka). Fyzikálno-chemickým postupom je možné pripraviť magnetické nanočastice, obalené proteínovou štruktúrou feritínu, apoferitínom, pričom vzniká magnetický materiál, magnetoferitín. Jeho nanorozmery, vysoký reakčný povrch a redoxná aktivita predurčuje použitie tohto materiálu v biomedicíne, nanotechnológiách, ale aj environmentalistike.  Súťažné práce boli zamerané na fyzikálno-chemickú charakterizáciu pripraveného materiálu pomocou rôznych metód ako je: UV-VIS spektrofotometria, dynamický rozptyl svetla, meranie zeta potenciálu, SQUID magnetometria, malo-uhlové metódy (SAXS/SANS) a X-ray difrakcia. Pomocou infračervenej spektroskopie a plynovej chromatografie bolo preukázané, že takto definovaný materiál môže byť efektívne použitý pri dekontaminácii organizmu a vodného prostredia s obsahom toxických látok, akými sú perzistentné polychlórované bifenyly, ohrozujúce životné prostredie a zdravie živých organizmov nielen na Východoslovenskej nížine.