Bratislava, 6.5.2021

Výskumná práca: „Dechlorination of 2,4,4′-trichlorobiphenyl by magnetoferritin with different loading factors“ (Balejčíková a kol.), ktorá vznikla v spolupráci medzi Ústavom hydrológie SAV, Ústavom experimentálnej fyziky SAV a firmou Ekolab (Košice), bola zameraná na dokázanie nového pozorovaného javu v laboratórnych podmienkach. Polychlórované bifenyly (PCB) sú syntetické priemyselné organické látky, ktoré spôsobujú vysoké ekologické riziká a poškodzovanie zdravia živých organizmov, vrátane ľudí. Magnetoferitín, zložený z proteínu apoferitín, ktorý obklopuje synteticky pripravené nanočastice na báze železa, sa javí ako perspektívny kandidát na elimináciu PCB z organizmov a vodného prostredia. Infračervená spektroskopia a vysokorozlišovacia plynová chromatografia potvrdili rozpad C-Cl väzby a zníženie koncentrácie PCB látky vo vodnom médiu. Vďaka nanotechnológii sa otvárajú dvere pre aplikácie rôznych magnetických nanočastíc na čistenie, separáciu, alebo na úplné zneškodnenie toxínov, ťažkých kovov, karcinogénov alebo aj rádioaktívnych kontaminantov. V hydrológii a environmentálnych vedách je možné posunúť výskum z laboratória aj do terénnych testovacích prác na overenie aplikovateľnosti vo veľkých množstvách na veľkej ploche.  

Výsledky tejto práce boli zaradené medzi najvýznamnejšie výsledky vo Výročnej správe o činnosti organzácie SAV za rok 2020. Viac detailov o práci a novom jave je možné nájsť na: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127629