Bratislava, 14.10.2020

Slovenská akadémia vied každoročne organizuje súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Ide o vedecké práce, prípadne monotematický súbor prác, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie za posledné tri roky. V tohtoročnej súťaži Ústav hydrológie SAV úspešne reprezentoval Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD. Za prácu pod názvom „The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters“ získal v I. oddelení vied druhé miesto. Prvé miesto obsadil Mgr. Dmytro Rak, PhD. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) a na treťom mieste sa umiestnila RNDr. Zuzana Birčáková, PhD. (Ústav materiálového výskumu SAV).

 

Práca „The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters“ skúma neistoty spojené s použitím hydrologických modelov v meniacich sa klimatických podmienkach. Analýza je založená na simulácii prvkov hydrologickej bilancie v  213 rakúskych povodiach, reprezentujúcich rozdielne klimatické a fyzicko-geografické podmienky existujúce v strednej Európe. Na modelovanie bol použitý koncepčný hydrologický model so sústredenými parametrami, ktorý bol kalibrovaný a validovaný voči pozorovaným hodnotám prietoku a snehovej pokrývke v dvoch klimaticky rozdielnych obdobiach 1981-1990 (chladnejšie/suchšie) a 2001-2010 (teplejšie/vlhkejšie). Výsledky ukázali,  že zahrnutie údajov o snehu do modelovania spresňuje simulácie prvkov hydrologickej bilancie v nížinných oblastiach a pomáha znížiť neistotu spojenú s meniacimi sa klimatickými podmienkami, najmä v povodiach ovplyvnených ľadovcami.

 

Ocenená práca bola publikovaná v prestížnom hydrologickom časopise "Journal of Hydrology".

 

Sleziak, P., Szolgay, J., Hlavčová, K., Danko, M., Parajka, J., 2020. The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters. Journal of Hydrology, 583, 124639. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124639