Bratislava, 20.7.2020

Ústav hydrológie SAV s podporou Slovenského národného výboru pre IHP UNESCO a projektu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ITMS2014 + 310020R571 z operačného programu Kvalita životného prostredia usporiadal v rámci Medzinárodného dňa Dunaja vernisáž výstavy:

Historické povodňové značky na Slovensku

 

a promóciu monografie

 

Flood Regime of Rivers in the Danube River Basin

 

Za prítomnosti pozvaných hostí výstavu otvoril predseda Slovenského národného výboru pre IHP UNESCO RNDr. Pavol Miklánek, CSc. Výstava bola prístupná v dňoch 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod. vo vestibule Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Dúbravská cesta 9.

 

Cieľom výstavy Historické povodňové značky na Slovensku bolo pripomenúť, že celá história vývoja krajiny – i ľudstva – je nerozlučne spätá s výskytom povodní a dlhotrvajúcich súch. Problémy ľudstva s povodňami začali až potom, keď popri ich pozitívnych účinkoch (prínos živín) začali ohrozovať životy, zdravie a majetok obyvateľstva, žijúceho pri vodných tokoch. Dnes sa už všeobecne dávajú do súvislosti vlny masovej migrácie obyvateľov v minulosti s výskytom nepriaznivých životných podmienok na určitom území (napr. s výskytom sucha, trvajúceho aj viac desaťročí, alebo výskytom chladného obdobia napr. po výbuchu sopky).

Obdobie 1966-1995 bolo na našom území z povodňového hľadiska veľmi pokojné – odvykli sme od povodní. Povodne z posledných rokov sa dávajú do súvisu s klimatickou zmenou. No častejšou príčinou povodňových škôd je výstavba v záplavových oblastiach, chybné obhospodarovanie krajiny, nesprávne úpravy koryta toku a prekážky v koryte toku.

Ani najhustejší les nie je schopný nachytiť zrážky vo výške 100 mm za 1 hodinu. Zadržať takéto množstvo vody je možné iba technickými opatreniam, a to:

                - buď dočasne zadržať vodu nad územím, ktorú chceme chrániť,

                - alebo neškodne odviesť vodu cez dané územie.

Chrániť treba predovšetkým ľudské životy budovaním systému včasného varovania pred hrozbou prívalových povodní. V minulosti boli presťahované celé dediny keď ležali v území, ktoré bolo často ohrozované povodňami.

Každý si musí byť vedomý,že ochrana pred povodňami je nikdy nekončiaci proces.

Nie je možné problém povodní vyriešiť navždy. Vodná erózia a plaveniny v riekach tu budú stále, korytá riek sa budú prirodzene meniť, meandrovať. Z teórie extrémov vyplýva, že ešte nikdy tu nebola taká veľká povodeň, aby nemohla prísť ešte väčšia.

 

 

Organizačný výbor akcie

                RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.

                RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

                RNDr. Jakub Mészáros

Vestibul Auly SAV na Dúbravskej ceste 9, zahájenie výstavy, člen P SAV  RNDr. A. Kučera, CSc., RNDr. P. Miklánek, CSc. (foto. p. Galiková)

 

RNDr. P. Pekárová, DrSc.

 

Vestibul Auly SAV na Dúbravskej ceste, uvedenie výstavy.