Bratislava, 23.6.2020

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach boli 23. júna 2020 odovzdávané Ceny SAV a ocenenia špičkových publikácií SAV. Predseda SAV Dr. h. c., prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc odovzdal ocenenie Predsedníctva SAV za špičkovú publikáciu  v kategórii špičkové vedecké monografie Ing. Viliamovi Novákovi, DrSc. z Ústavu hydrológie SAV za vedeckú monografiu autorov

Novák, V., Hlaváčiková, H. Applied Soil Hydrology, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2019, pp.342, ISBN 978-3-030-01806-1.

Bola to jediná ocenená vedecká monografia  z 1. a 2. Oddelenia vied SAV a tiež  jediná v anglickom jazyku vydaná v renomovanom  zahraničnom vydavateľstve.

Monografia Applied Soil Hydrology (Aplikovaná hydrológia pôdy) prezentuje základy hydrológie pôdy na úrovni súčasného poznania. Dôraz kladie predovšetkým na určenie a aplikáciu hydrofyzikálnych charakteristík pôd (hydraulická vodivosť pôdy, vlhkostné retenčné čiary) do matematických simulačných modelov transportu vody a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra. Venuje sa tiež témam ako skeletnaté pôdy, čiastočne hydrofóbne pôdy a transport vody v takýchto pôdach, ako aj súčasným matematickým simulačným modelom. Monografia prezentuje hydrológiu pôdy s minimum matematiky, ale bez zníženia exaktnosti kvantitatívnych opisov jednotlivých procesov (infiltrácia vody, redistribúcia, vyparovanie). Jednotlivé procesy retencie a transportu vody a energie sú ilustrované výsledkami vlastného výskumu. Jednotlivé kapitoly tejto monografie (21) sú napísané ako samostatné časti, vrátane použitej literatúry. Kniha je určená predovšetkým pre hydrológov, ale potrebné informácie v nej nájdu študenti, pôdoznalci, agronómovia, meteorológovia, ochrancovia životného prostredia aj environmentálni inžinieri pretože hydrológia pôdy s týmito vednými disciplínami úzko súvisí.