Bratislava, 30.12.2019

Dňa 23.12.2019 nás navždy opustil náš kolega RNDr. Juraj Majerčák, PhD.

Dr. Majerčák sa narodil v Spišskej Novej Vsi 6. apríla 1949. Po ukončení vysokoškolského štúdia promoval v roku 1972 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore jadrová fyzika. Od roku 1973 pracoval na Ústave hydrológie SAV v Oddelení hydrológie pôdy. Pôvodne pracoval pri meraní pohybu vody v pôde metódou gamaskopie. V roku 1980 napísal rigoróznu prácu a získal titul RNDr. V roku 2001 po obhájení dizertačnej práce získal titul PhD. Od roku 1978 sa venoval matematickému modelovaniu pohybu vody a chemických látok v nenasýtenej zóne pôdy metódou konečných prvkov. Vypracoval modely PROGN, SWEM a GLOBAL, ktoré simulujú pohyb vody v systéme atmosféra - rastlinný kryt - pôdny profil - podzemná voda. Všetky tieto modely boli využité pri riešení problémov v praxi. Bol zapojený do riešenia mnohých domácich aj medzinárodných projektov, akým bol napríklad slovensko - americký projekt zameraný na modelovanie pohybu vody a chemických látok na území Žitného ostrova. Odborne sa angažoval aj pri výpočte hydrofyzikálnych charakteristík pôd (retenčné krivky, hydraulická vodivosť). Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným organizátorom Posterových dní konaných na pôde ÚH SAV. 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 2.1.2020 o 9:30 v krematóriu v Bratislave. 

Česť jeho pamiatke!