Bratislava, 9.11.2019

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 navštívil Ústav hydrológie SAV zahraničný hosť – Dr. Hiroaki Somura z univerzity Okayama (Japonsko). Úvodný príhovor na prvom stretnutí predniesla p. riaditeľka Ing. Yvetta Velísková, PhD., ktorá informovala nášho hosťa o histórii a súčasnosti, ako aj víziách a stratégiách Ústavu hydrológie SAV. Následne Dr. Somura oboznámil prítomných kolegov o prefektúre Okayama a prírodných podmienkach z hydrologického hľadiska, ako i o svojom pracovisku – Okayama University a  o zameraní svojej vedeckej práce.

Prebehla tvorivá diskusia aj o účasti v pripravovanom spoločnom projekte projekte „Biomass derived smart nano carbon chained materials for eco-friendly new methodologies: towards advanced sustainable management of soils and waters in agricultural activities“, ako aj o budúcej možnej spolupráci v oblasti hydrológie a spôsoboch jej realizácie. Druhý deň si Dr. Somura prezrel priestory nášho pracoviska, ako aj experimentálne lokality v okolí Bratislavy.