Bratislava, 13.11.2023

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 sa na Ústave hydrológie SAV, v.v. i. (ÚH SAV, v.v.i.) konal jubilejný 30. ročník medzinárodnej konferencie Posterový deňDeň otvorených dverí na ÚH SAV, v.v.i. Účastníkov privítal a celým podujatím viedol RNDr. Pavol Miklánek, CSc., predseda Slovenského výboru pre Medzivládny hydrologický program UNESCO. Úvodnú prednášku predniesol Ing. Viliam Novák, DrSc., emeritný pracovník ÚH SAV, v.v.i., ktorý poslucháčov preniesol prierezom 30tich rokov Posterových dní, pripomenul zrodenie nápadu vytvoriť takéto podujatie, ako aj čelných predstaviteľov, ktorí sa s nadšením a entuziazmom podieľali na vzniku tejto úspešnej dlhoročnej akcie. Po jeho vystúpení nasledovali vyzvané prednášky Ing. Kataríny Kotríkovej, PhD. s názvom "Comparison of the reference period 1961 - 2000 with the period 1981 - 2000" zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a doc. Mgr. Lukáša Trakala, PhD. s názvom "The untapped potential of wood biochar for soil retention enhancement" z Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Po krátkej diskusii sa účastníci presunuli k posterom, kde pokračovali v odborných a priateľských rozhovoroch pri bohatom občerstvení do neskorých popoludňajších hodín. Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným za podnetné debaty a už teraz sa tešia na ďalší ročník konferencie.

 

Za organizačný výbor

Ing. Justína Vitková, PhD.

Foto: Ing. Zbynek Bajtek, PhD.