Bratislava, 10.10.2023

Slovenský národný výbor pre hydrológiu udelil Cenu Ľuda Molnára dlhoročnému predsedovi výboru RNDr. Pavlovi Miklánkovi, CSc. „Za zásluhy o integrovanie slovenskej hydrológie do vedeckých a organizačných štruktúr hydrológie v rámci strednej Európy, podunajského regiónu a celosvetového diania v rámci Medzivládneho hydrologického programu UNESCO a povznesenie jej medzinárodnej prestíže“

Dr. Pavol Miklánek pracoval najskôr ako tajomník a od roku 1998 dodnes vykonáva funkciu predsedu výboru. Za toto obdobie sa významne pričinil pre medzinárodné zviditeľňovanie slovenskej hydrológie. Stal sa zaslúžilým a neúnavných iniciátorom a integrátorom uplatnenia našich hydrológov v medzinárodnej komunite pod egidou Medzivládneho hydrologického programu UNESCO a jeho aktivít.

Medzivládny hydrologický program (IHP) UNESCO je jediným medzivládnym programom systému OSN, ktorý sa venuje výskumu a manažmentu vody a súvisiacemu vzdelávaniu a rozvoju kapacít. IHP vznikol v r. 1975 ako medzinárodne koordinovaný hydrologický výskumný program. Odvtedy sa vyvinul tak, aby uľahčil interdisciplinárny a integrovaný prístup k manažmentu povodí a vodonosných vrstiev, pričom zahŕňa aj sociálny rozmer vody a podporuje medzinárodnú spoluprácu v hydrologických vedách zahrňujúcu prírodné vody i zásobovanie pitnou vodou. IHP stimuluje a podporuje hydrologický výskum a pomáha členským štátom vo výskumných a školiacich činnostiach.

 

Podpredseda Slovenského národného výboru pre hydrológiu prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.  (vpravo) odovzdáva plaketu RNDr. Pavlovi Miklánkovi CSc. počas slávnostného otvorenia konferencie ÚH SAV, v. v. i. k 70-temu výročiu založenia pracoviska. (Foto Ing. I. Mészároš, PhD.)