Bratislava, 27.6.2019

AHS is published online in English

Since 2019 Acta Hydrologica Slovaca has been published online only.
In 2019 an application for the journal inclusion into the SCOPUS database was submitted. Acta Hydrologica Slovaca is now under the evaluation by SCOPUS. Based on a pre-review and recommendation from SCOPUS, the articles in further issues will be accepted only in English.

We are looking forward to our cooperation.

AHS sú vydávané online v angličtine

Od roku 2019 vychádza Acta Hydrologica Slovaca len online.
V roku 2019 bola podaná žiadosť o zaradenie časopisu do databázy SCOPUS. Žiadosť je v súčasnosti v procese posudzovania. Na základe predchádzajúceho posúdenia a odporúčania zo strany SCOPUSu budú v ďalších číslach časopisu prijímané články len v angličtine.

Tešíme sa na spoluprácu.

Bratislava, 19.2.2018

New editorial board (EB)

In early 2017, the EB members took the initiative to extend their advisory with foreign experts. This initiative has been fulfilled over the course of the year, and the editorial board has expanded with new members of predominantly foreign scientific institutions. 12 senior scientists from the countries: Bulgaria, the Netherlands, Croatia, Lithuania, Latvia, Hungary, Germany, Austria, Russia, Slovakia, Italy and Turkey joined the original 18 members.
We wish to all our new members lot of energy and positive experience in the editorial team and we look forward to improvements on our journal. At the same time, we thank all current members of the EB for their previous but also future work and energy they put into work on EB.

Nová redakčná rada (RR)

Začiatkom roku 2017 vyvstala z radov členov RR iniciatíva rozšíriť svoje rady o zahraničných odborníkov. Túto iniciatívu sa podarilo naplniť už v priebehu roka, a tak sa redakčná rada rozrástla o nových členov z prevažne zahraničných vedeckých inštitúcií. K pôvodným 18 členom sa pridalo 12 vysoko kvalifikovaných vedcov z krajín: Bulharsko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Taliansko a Turecko.
Všetkým novým členom želáme veľa elánu a pozitívnych skúseností pri práci v redakčnom tíme a tešíme sa, že budú prínosom pri skvalitnení nášho časopisu. Zároveň všetkým členom RR ďakujeme za ich doterajšiu, ale aj budúcu prácu a energiu, ktorú venujú práci v RR.


AHS Editorial Office
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web: www.ih.sav.sk/ah
email: Yvetta.Veliskova@savba.sk

Journal of Hydrology and Hydromechanics
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web: www.ih.sav.sk/jhh

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed

 YouTube