Bratislava, 19.2.2018

New editorial board (EB)

In early 2017, the EB members took the initiative to extend their advisory with foreign experts. This initiative has been fulfilled over the course of the year, and the editorial board has expanded with new members of predominantly foreign scientific institutions. 12 senior scientists from the countries: Bulgaria, the Netherlands, Croatia, Lithuania, Latvia, Hungary, Germany, Austria, Russia, Slovakia, Italy and Turkey joined the original 18 members.
We wish to all our new members lot of energy and positive experience in the editorial team and we look forward to improvements on our journal. At the same time, we thank all current members of the EB for their previous but also future work and energy they put into work on EB.

 

Nová redakčná rada (RR)

Začiatkom roku 2017 vyvstala z radov členov RR iniciatíva rozšíriť svoje rady o zahraničných odborníkov. Túto iniciatívu sa podarilo naplniť už v priebehu roka, a tak sa redakčná rada rozrástla o nových členov z prevažne zahraničných vedeckých inštitúcií. K pôvodným 18 členom sa pridalo 12 vysoko kvalifikovaných vedcov z krajín: Bulharsko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Taliansko a Turecko.
Všetkým novým členom želáme veľa elánu a pozitívnych skúseností pri práci v redakčnom tíme a tešíme sa, že budú prínosom pri skvalitnení nášho časopisu. Zároveň všetkým členom RR ďakujeme za ich doterajšiu, ale aj budúcu prácu a energiu, ktorú venujú práci v RR.