Oddelenie hydrológie podpovrchových vôd 


Vedúci oddelenia: Ing. Peter Šurda, PhD.

Zameranie výskumu

 • štúdium procesov prenosu vody vo vodou nenasýtenom pórovitom prostredí a tvorba zovšeobecnených zákonitostí týchto pro-cesov;                  
 • metódy určovania fyzikálnych charakteristík pôdy a iných pórovitých prostredí v poľných a laboratórnych podmienkach;
 • štúdium zákonitostí procesu prenosu vody a látok v nehomogénnych pôdach a v pôdach s viacmodálnou pórovitosťou (pôdna matrica, makropóry rôzneho druhu);                  
 • monitorovanie a meranie charakteristík režimov vody, látok a energie v pôde a ich modelovanie;                  
 • matematické modelovanie procesov prenosu vody, látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra (PRAT) s cieľom dia-gnostiky a prognózy režimov látok a energie v systéme PRAT;                  
 • metódy merania a výpočtu kvantitatívnych charakteristík prenosu vody, látok a energie v systéme PRAT;                  
 • bilanciu pôdnej vody v závislosti na vlastnostiach systému PRAT a antropo-génnej činnosti, orientovanú na poľno-hospodársky využívané územia;                  
 • vplyv dlhodobých zmien vlastností systému PRAT na režim vody v pôde a vo väčších hydrologických celkoch a na dôsledky týchto zmien na vodné hospodárstvo a poľnohospodárstvo (globálne zmeny klímy, zmeny využívania krajiny, zmeny vyvolané pedogenézou).                  
 • hydrológia terénnych mikrodepresií a depresných oblasti,                  
 • vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia,                  
 • vodný režim v poľnohospodársky využí-vaných oblastiach a možnosti jeho regulácie,                  
 • vodná bilancia nížinných oblasti, jej časová a priestorová variabilita,
 • kvalitatívna charakteristika povrchových a podzemných vôd a jej monitorovanie.                  

Aktuálne riešené projekty nájdete tu.

Spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami

 • Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, pracovisko Košice.

  hladinový a prietokový režim povrchových vôd ovplyvnený antropogénnou činnosťou,                  

  zmeny hladinového režimu podzemných vôd na Východoslovenskej nížine.                  

 • Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, pracovisko Michalovce.

  klimatická a hydrologická charakteristika regiónu Latorica - Medzibodrožie.                  

 • Oblastný výskumný ústav agroekológie v Michalovciach

  vodný režim hlavných pôdnych druhov na Východoslovenskej nížine (VSN),                   

  kvalita povrchových a podzemných vôd, monitorovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (toky vrátane ťažkých kovov, závlahové vody).

Medzinárodná spolupráca

 • Dohoda o spolupráci s Ústavom pôdy a ras-tlín v Bet Dagan, Izrael. (Institute Plant and Soil). Téma: Vplyv štruktúry porastu na vodný režim zavlažovaných pôd.                  
 • Dohoda o spolupráci s Ústavom pôdozna-lectva a chémie pôdy MAV v Budapešti, (Agrokémiai és Talajtani Kutató Intézet). Téma: Matematické modelovanie režimu vody a roztokov v pôde.                  
 • Dohoda o spolupráci s Ústavom Agrofyziky Poľskej akadémie vied, Lublin, Polsko (In-stitute of Agrophysics of the Polish Aca-demy of Sciences - IA PAN). Téma: Analý-za metód, zariadení a experimentálnych údajov hydrofyzikálnych procesov v pôde.                  
 • Ústav sa podieľa na medzinárodnom programe IGBP (The International Geo-sphere - Biosphere Programme) účasť v projekte BAHC (Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle) riešením problému „Pohyb vody a energie v systéme atmosféra-vegetácia-pôda-podzemná voda“, ktorý sa rieši v podmienkach Žitného ostrova.                  
 • Slovensko-americký vedecko-technický pro-gram. Názov projektu: „Modelovanie pre-nosu vody a roztokov v nenasýtenej oblasti pôdy v oblasti Žitného ostrova “Modelling of water and solute movement in an unsaturated zone of soil in the Zitný ostrov region, South Slovakia”.(ID No 92006).


Výskumná základňa pre hydrológiu nížin v Michalovciach

Vedúci výskumnej bázy: Dr. Milan Gomboš

Bola založená v roku 1986 ako vysunuté pracovisko vtedajšieho Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV, (teraz Ústav hydrológie SAV). Prvotným cieľom pracoviska bola kvantifikácia dopadov antropogénej činnosti na vodný režim nížinného územia. Výskum bol a je lokalizovaný na Východoslovenskej nížine (VSN). Tu boli v minulom storočí uskutočnené komplexné vodohospodárske úpravy (nádrže, poldre, hrádze na tokoch, odvodňovacie a zavlažovacie sústavy). Pracovisko VHZ sa postupne vyprofilovalo na skúmanie hydrologických procesov v nenasýtenej zóne ťažkých pôd. V súčasnosti je z hľadiska výskumu Východoslovenská nížina chápaná ako prírodné laboratórium pre skúmanie hydrologických procesov, prebiehajúcich v nenasýtenej zóne, v systéme atmosféra - rastlinný kryt - nenasýtená zóna - podzemná voda.

Hlavná náplň pracoviska:

 • výskum zložiek vodnej bilancie v nenasýtenej zóne pôdneho prostredia

 • kvantifikácia interakčných vzťahov v rámci systému atmosféra - rastlinný kryt - nenasýtená zóna - podzemná voda

 • extrémy hydrologických procesov v pôdnom prostredí

Základné zameranie výskumu VHZ:

 • časová a priestorová kvantifikácia zložiek vodného režimu pôd

 • špecifiká vodného režimu ťažkých pôd – podmienky vzniku a zániku dvojdoménovej pôdnej štruktúry, zmena hydrodynamiky dvojdoménovej pôdnej štruktúry

 • procesy vzniku, trvania a zániku pôdneho sucha v podmienkach nížinného územia

 • aplikácia nových metód v skúmaní vodného režimu pôdneho prostredia (laserová difrakcia pre stanovenie textúry pôdneho prostredia, obnovenie lyzimetrického výskumu na Slovensku pre kvantifikáciu výparu a ďalších zložiek vodného režimu pôd)

 • odhad dopadov očakávanej klimatickej zmeny na zásoby vody v III. vodnom zdroji, (nenasýtená zóna pôd)

Výskumné prostredie:

 • Východoslovenská nížina

 • rovinatá oblasť s nadmorskou výškou od 94 do 300 m

 • charakteristický pôdny pokryv – ťažké pôdyAdresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed