Ústav hydrológie

Slovenská akadémia vied

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..
 • Sme jedinou vedeckou inštitúciou na Slovensku, ktorá skúma zdroje povrchových a podpovrchových vôd komplexne z hľadiska ich kvantity aj kvality, čím spájame celý rad vedných odborov.
 • Vykonávame nezávislý výskum orientovaný predovšetkým na získavanie originálnych poznatkov   
  • o hydrologickom cykle (príčiny povodní, resp. sucha, mechanizmus prúdenia a transportu látok vo vodnom prostredí, .....)    
  • o dopadoch globálnych, regionálnych i lokálnych javov na vodné zdroje v krajine (klimatická zmena, antropogénna činnosť, znečistenie,...),


  a to ako v podmienkach Slovenska, tak v celosvetovom merítku.    

 • Naša práca je založená na teoretickom, laboratórnom i terénnom výskume, pričom máme možnosť využívať výsledky priamo  z vlastných experimentálnych povodí. Naše pracoviská sa nachádzajú v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Michalovciach. Vybavené sú špičkovou modernou technikou. 
 • Vybudovali sme

Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia.

Centrum bolo dobudované ďalším projektom

Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc.

 • Spolupracujeme s vedeckými obcami vedeckých pracovísk a univerzít doma i v zahraničí. Zapojení sme v dvoch centrách excelentnosti:

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu.

Centrum excelentnosti integrovanej povodňovej ochrany územia.

 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web: www.ih.sav.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web: www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web: www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed