Monitoring a analýza dnových sedimentov

Kontaktná osoba:    Radoslav Schügerl, t. č.: +421(2)3229 3508, schugerl@uh.savba.sk

Popis ponuky: Dnové sedimenty vznikajú usadzovaním pevných častíc na fluviálne dno alebo ich usadzovaním v priľahlých oblastiach. Typickými oblasťami pre sedimentáciu sú priame úseky vzdutých riek, staré ramená s úplným alebo čiastočným prietokom, vnútorné brehy riečnych ohybov, inundačné územia, laterálne rozšírenia riek. Sedimenty pozostávajú z organických a anorganických zlúčenín. Ponúkame odber dnových sedimentov pre stanovenie granulometrického zloženia a stanovenie nasýtenej hydraulickej vodivosti.

 

Oblasť aplikácií: diagnostikovanie koeficientu filtrácie dnových sedimentov, resp. fyzikálno-chemickej analýzy.

 

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie používajú inovatívnu metodiku na odber dnových sedimentov s prihliadnutím na neporušenosť odoberaných vzoriek:

  • Beeker Sampler - prístroj na odoberanie neporušených dnových sedimentov pre ďalšie spracovanie.
  • Multisampler - zariadenie na vzorkovanie tuhého a tekutého dnového materiálu.
  • Vodná sonda Watertrap - prístroj na meranie prenosu pevných častíc vo vodnom toku.

Forma spolupráce: Vypracovanie metodiky a posudkov zmluvnou formou.

 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed