Monitorovanie a modelovanie dynamiky zásob pôdnej vody a transportu v nej  rozpustených látok v pôdach poľnohospodárskych a lesných ekosystémov.

Kontaktná osoba:

Tomáš Orfánus, +421 2 3229 3514, orfanus@uh.savba.sk 

Peter Šurda +421 2 3229 3520, surda@uh.savba.sk

Ivan Mészároš, t. č.: +421(2)3229 3506, meszaros@uh.savba.sk

Pavol Miklánek, t. č.: +421(2)3229 3505, miklanek@uh.savba.sk

Popis ponuky: Poľnohospodárske pôdy ako aj pôdy lesných porastov sa vyznačujú v priebehu roka vysokou biologickou aktivitou. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri transporte vody a chemických látok. Činnosť človeka (zmeny krajinného pokryvu, úprava tokov, stavba priehrad, cestných komunikácií, atď.) ovplyvňuje pohyb vody v pôdach ako aj hladíny podzemných vôd, čím dochádza k zmenám zásob podpovrchových vôd v týchto oblastiach. Ponúkame meracie metódy so servisom určeným na monitorovanie vlhkostí pôd, výšky hladín podzemných vôd a hydrofyzikálnych charakteristík pôd v oblastiach, ktoré podliehajú intenzívnej činnosti človeka. Zoznam metód merania vlhkosti pôdy (príp. potenciálu pôdnej matrice):

  • Neutrónová sonda (503 ELITE Hydroprobe; InstroTek Inc.)
  • I-senzory
  • Senzory TDR (TRIME; IMKO Micromodultechnik GmbH)
  • Sada FDR senzorov (5TM; Decagon Devices)
  • Sada senzorov na určovanie potenciálu pôdnej matrice (MPS6; Decagon Devices)

Metódy matematického modelovania transportu vody a v nej  rozpustených látok:

  • model GLOBAL.
  • model HYDRUS 2D s modulom Wetland (modelovanie procesov čistenia odpadových vôd koreňovými ČOV tzv. constructed wetlands) a modulom Dual Permeability.

Inovatívne aspekty: Do prevádzky bola uvedená nová neutrónová sonda slúžiaca na meranie vlhkosti pôd a na meranie hladín podzemných vôd. Taktiež bola v rámci štrukturálnych fondov vybudovaná automatizovaná monitorovacia sieť dynamiky podpovrchových vôd, metódou tzv. I-senzorov, ktoré sú inštalované “napevno” v rôznom počte na Podunajskej nížine, Východoslovenskej nížine a na Záhorskej nížine. Tento inteligentný sensor vyvinutý na Agrárnej fakulte Univerzity v Debrecéne meria vlhkosti a teploty pôdy od povrchu až po hladinu podzemnej vody, pričom dáta teleportuje v podobe sms cez operátora mobilnej telefonickej siete v dennom kroku. 

Oblasť aplikácií: Diagnostikovanie vodného režimu pôd a podzemných vôd a určenie zasob vody v zóne aeracie pre účely poľnodospodárstva, lesného hospodárstva a tiež za účelom posúdenia vplyvu vodohospodárskych stavieb. Je vypracovaná a overená metodika na štatistické, resp. analytické spracovanie údajov z monitoringu a matematického modelovania na výslednú informáciu o časovej a priestorovej variabilite zásob vody v pôde.

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie SAV májú dlhoročné skúsenosti s monitorovaním vlhkostí pôd v oblastiach vplyvu vodného diela Gabčíkovo, v meraní hydrofyzikálnych charakteristík pôd za účelom prípravy vstupných údajov do matematických modelov, s vyhodnocovaním vodných zásob pôdy a s diagnostikou vodného režimu pôd. Poskytujú databázové spracovanie výsledkov veľmi vhodné na vyhodnotenie vodných zásob a ich grafickú interpretáciu.

Forma spolupráce: Servisné služby v získavaní základných hydrofyzikálnych charakteristík pôd, v monitorovaní a matematickom modelovaní vlhkostí jednotivých pôdnych horizontov, v koreňovej zóne a v následnom výpočte zásob vody v pôde. Matematické modelovanie transportu vody v pôde a v nej  rozpustených látok. Sledovanie režimu podzemných vôd. Vypracovanie posudkov a expertíz v menovaných oblastiach aplikácií zmluvnou formou.Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed