Modelovanie hydrologických procesov modelom MIKE SHE

Kontaktná osoba:    Michal Danko, t. č.:+421(44)5522522, danko@uh.savba.sk

Popis ponuky: Ponúkame kompletné integrované modelovanie hydrologických procesov a procesov s nimi súvisiacimi (zrážky, prietok, výpar, transpirácia, akumulácia a topenie snehu, vlhkosť pôdy, radiačné žiarenie, tvorba povrchového odtoku, dopĺňanie podzemných vôd, procesy v nenasýtenej zóne a nasýtenej zóne pôdy,  ...). Podobne vieme modelovať dopady ľudskej aktivity (závlahy, drenáž, výstavba, protipovodňové opatrenia, ...). Výsledkom sú prehľadné výstupy - grafy, tabuľky, mapy, GIS vrstvy vo vertikálnom a horizontálnom smere.

 

Oblasť aplikácií: simulácie základných procesov hydrologického cyklu; model je vhodný pre analýzu, plánovanie a riadenie v oblasti vodných zdrojov, povodí a životného prostredia, model má širokú oblasť uplatnenia pri posudzovaní vzájomných interakcií medzi povrchovou a podzemnou vodou, pri riešení technických zásahov v povodí, pri riešení dopadov zmeny klímy a podobne.

 

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie majú bohaté skúsenosti so zrážkovo-odtokovým modelovaním.:

  • Model MIKE SHE – distribuovaný, fyzikálne založený zrážkovo-odtokový matematický model.

Forma spolupráce: Modelovanie – kalibrácia a validácia modelu, vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou.


 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed