Analýza stabilných izotopov kyslíka a vodíka vo vode

Kontaktná osoba:    Ladislav Holko, t. č.:+421(44)5522522, holko@uh.savba.sk

Popis ponuky: Stabilné izotopy kyslíka a vodíka sú takmer ideálnym prírodným stopovačom pohybu vody v hydrologickom cykle. Môžu poukázať na rozdielny pôvod vody, určiť príspevok dažďa alebo topenia snehu k celkovému odtoku z povodia alebo dopĺňaniu podzemnej vody, príspevok vodného toku do podzemnej vody alebo dĺžku zotrvania vody v povodí alebo zvodnenci. Tieto úlohy sa môžu riešiť na základe merania izotopického zloženia vozriek vody.

Oblasť aplikácií: Merania obsahu izotopov 18O a 2H vo vzorkách vody a interpretácia výsledkov.

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie majú skúsenosti s analýzou a interpretáciou izotopického zloženia vody v oblasti hydrológie povodia (atmosférické zrážky, snehová pokrývka, vodné toky, pramene). Na analýzu vzoriek sa využiva:

  • Picarro 2120i a 2130i –laserový spektroskopický analyzátor.

Forma spolupráce: Analýza vzoriek, vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou.

 

 Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed