Medzinárodné projekty 

Zoznam medzinárodných a domácich projektov riešených na Ústave hydrológie SAV môžete nájsť taktiež v internej databáze ústavu, alebo v databáze projektov ELVYS

EUROFRIEND 

 • Názov: Režim odtoku z medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov
  Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2021
  Zodpovedný riešiteľ: Pavol Miklánek (národný koordinátor)
  Anotácia: Projekt FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) je tzv. pridruženou programovou zložkou (AP – Associated Programme) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Projekt je celosvetového rozsahu a v rámci 8 regionálnych skupín na ňom participuje 142 partnerských krajín. V regionálnej skupine EUROFRIEND spolupracuje 44 krajín Európy a mediteránnej oblasti. V rámci regionálnej skupiny EUROFRIEND, sa zúčastnené krajiny snažia o vytvorenie spoločného Európskeho vodného archívu a na jeho základe sa riešia najmä otázky výskytu nízkych vodností, veľkopriestorových zmien hydrologického režimu, metód analýzy extrémnych zrážkových a prietokových situácií a fyzikálnych procesov hydrologického cyklu v malých povodiach. Slovensko je plnoprávnym členom regionálnej skupiny EUROFRIEND. Hlavné ciele projektu sú: Vytvorenie spoločnej databázy údajov, celoeurópska regionálna analýza malých vodností, povodní, veľkoplošných zmien hydrologického režimu a hydrologických procesov v mierke malých povodí. 
  WEB stránka: 
  www.euro-friend.de/servlet/is/Entry.7397.Display/


ERB

 • Názov: ERB - Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí
  Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2021
  Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Holko (národný koordinátor)
  Anotácia:  The Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) is an open association of 20 European countries operating and managing well instrumented experimental and representative basins for hydrological and environmental research on a long term basis. The ERB network promotes the exchange of basin information and the cooperation in international programs as FRIEND, HELP and PUB. Information is disseminated through Newsletters. The Steering Committee of ERB consists of National Correspondents nominated by the UNESCO-IHP National Committees. ERB was established in 1986 and has organised twelve biennial conferences since its beginning. The main objectives are : • To increase relationships between members, research teams, universities and basin managers, through exchanges of hydrological information, data, research methods, models and to organise visits and biennial conferences; • To enable joint studies of common interest • To make available and exchange data between research groups. • To harmonize methods of data collection and processing. Scientific topics and conferences: Despite the large diversity of hydrological problems in our countries there appears always a convergence of hydrological topics of common interest in small basin research to formulate themes of our conferences to which scientists of all member countries can contribute. Examples are: hydrological monitoring, runoff generation, hydrological and environmental modelling, biogeochemical processes, extremes, uncertainties in data and model concepts, effects of natural and man-made changes, erosion, sedimentation, hillslope processes, etc. The organizing country may also select topics of more national or regional interest. The biennial conferences are very important occasions to present and discuss research and to exchange experiences. Especially young scientists can benefit from these meetings by presenting their (PhD) research, discussing their ideas and exchange data to test their hypotheses and model concepts.  
  WEB stránka: www.erb-network.simdif.com/

EUREKA

 • Názov: APPL-EIS - Systém sledovania vybraných parametrov pórovitých látok metódou EIS v širokom spektre aplikácií
  Doba trvania: 1.11.201 – 31.12.2017
  Zodpovedný rieśiteľ: Branislav Kandra (národný koordinátor)
  Anotácia: V projekte je riešený vývoj a realizácia monitorovacieho systému založeného na metóde spektrometrie elektrickej impedancie pre sledovanie vybraných parametrov poréznych anorganických a organických látok na použitie v podmienkach reálneho prostredia, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. 
  WEB stránka: 
  www.eurekanetwork.org/chairmanship 

UNESCO 

 • Názov: DanubeFlood - Flood regime of rivers in the Danube river basin

  Doba trvania: 
  Zodpovedný rieśiteľ: Pavla Pekárová (koordinátor)
  Anotácia: Hlavným cieľom projektu je získať čo najkomplexnejšie konkrétne informácie o povodňovom režime z celého povodia Dunaja. Spracované budú časové rady priemerných denných a maximálnych ročných povodňových prietokov Dunaja z ca 50-tich staníc povodia Dunaja za obdobie 1931–2005. Tieto informácie bude možné použiť pri manažmente vody v povodí Dunaja a pri návrhu protipovodňových opatrení, ako aj pri zlepšení kvality hydrologických povodňových výstrah. Do riešenia projektu sú zapojené všetky podunajské krajiny v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO – konkrétne v rámci Dunajskej spolupráce. Výstupom projektu
  bude publikácia vo forme monografie. 
  WEB stránka: www.ih.sav.sk/danubeflood 

APVV bilateral projects

 • Názov: Influence of biophysical and environmental factors on deviations between measured and calculated evapotranspiration
  Doba trvania: 1.1.
  2016 – 31.12.2017
  Zodpovený rieśiteľ: 
  Marek Rodný (SK-AT)
  Anotácia:
   Evapotranspirácia (ET) je najvýznamnejším komponentom vodného cyklu. Preto presnosť metód pre určenie evapotranspirácie je nevyhnutným podkladom pri analýze energetickej a vodnej bilancie v krajine. V súčasnej literatúre existuje viacero štúdií dokumentujúcich odchýlky medzi meranými a vypočítanými hodnotami referenčnej evapotranspirácie, ktorých pôvod možno priradiť k špecifickým podmienkam prírodného prostredia. Cieľom tohto projektu je vyhodnotiť biofyzikálne a environmentálne faktory ovplyvňujúce neistoty v meraní a výpočte evapotranspirácie, z ktorej možno priamo odvodiť nároky poľnohospodárskych plodín na vodu. Očakávaným výstupom medzinárodnej spolupráce bude tiež intenzívny prenos skúseností a poznatkov z oblastí merania evapotranspirácie pomocou váhových lyzimetrov, ich nastavenia, obsluhy a problémov s tým súvisiacich, ako aj z oblasti stanovenia evapotranspirácie matematickým modelom.
 • Názov: SLUCH - Vplyv aplikácie biouhlia a mliekarenského čistiarenského kalu na hydrofyzikálne a mechanické vlastnosti poľnohospodárskych pôd
  Doba trvania: 1.1.2016 – 29.12.2017
  Zodpovedný rieśiteľ: Peter Šurda (SK-PL)
  Anotácia: V súčasnosti je veľký záujem v rámci vedeckého výskumu kladený na rôzne pôdne úpravy; ide najmä o aplikáciu biouhlia, ako ľahkého materiálu, bohatého na uhlík ale tiež mliekarenského čistiarenského kalu, ktorý ako bolo dokázané má perspektívne vlastnosti v súvislosti s úpravou pôdnych charakteristík. Napriek tomu, doteraz nie je úplne dostatočne preukázaný vplyv týchto látok na úpravu vlastností pôdy, pôdnych procesov a funkcií. Predkladaný projekt vyhodnotí v laboratórnych podmienkach rozsah použiteľnosti a dôsledky aplikácie biouhlia a mliekarenského čistiarenského kalu na vybrané hydrofyzikálne a mechanické vlastnosti poľnohospodárskej pôdy.


MAD projects

 • Názov: Hodnotenie vlhkosti povrchu pôdy pomocou satelitných a pozemných meraní
  Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
  Zodpovedný riešiteľ: Justína Vitková (SK-PL) 
  Anotácia: Pôdna vlhkosť, spolu s charakteristikami pôdy a vegetácie, hrá dôležitú úlohu pri výmene vody a energie medzi povrchom pôdy a atmosférou. Podrobné poznatky o súčasnom a budúcom priestorovom a časovom kolísaní vlhkosti pôdy nie sú dostatočne známe, ani ľahko zmerateľné, či predpovedateľné. Znalosť pôdnej vlhkosti v povrchovej a koreňovej zóne je rozhodujúca pre dosiahnutie udržateľného využívania krajiny a hospodárenia s vodou. Náš výskum sa týka problematiky klimatickej zmeny v súvislosti s hodnotením zásob vody v pôde získaných z pozemných a satelitných meraní (SMOS) na troch hraničných biosférických lokalitách (dve v Poľsku, jedna na Slovensku). Vo výskume, ktorý prebiehal v rokoch 2013-2015 by sme chceli pokračovať aj v ďalšom období 2016-2018. Dôraz bude kladený na overenie vlhkosti pôdy a klasifikáciu vegetačného krytu voči obsahu vody viazanej na povrchu. S cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako hospodárenie a využívanie krajiny upravuje vodné a tepelné procesy, je nevyhnutné použiť modelovanie. V tomto výskumnom projekte plánujeme použiť SMOS a pozemné dáta na predpovedanie distribúcie vody v hornej vrstve pôdy na území Poľska a Slovenska.


 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed