Zameranie Ústavu hydrológie Slovenskej akedémie vied 

Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

 • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..
 • Sme jedinou vedeckou inštitúciou na Slovensku, ktorá skúma zdroje povrchových a podpovrchových vôd komplexne z hľadiska ich kvantity aj kvality, čím spájame celý rad vedných odborov.
 • Vykonávame nezávislý výskum orientovaný predovšetkým na získavanie originálnych poznatkov   
  • o hydrologickom cykle (príčiny povodní, resp. sucha, mechanizmus prúdenia a transportu látok vo vodnom prostredí, .....)    
  • o dopadoch globálnych, regionálnych i lokálnych javov na vodné zdroje v krajine (klimatická zmena, antropogénna činnosť, znečistenie,...),


  a to ako v podmienkach Slovenska, tak v celosvetovom merítku.    

 • Naša práca je založená na teoretickom, laboratórnom i terénnom výskume, pričom máme možnosť využívať výsledky priamo  z vlastných experimentálnych povodí. Naše pracoviská sa nachádzajú v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Michalovciach. Vybavené sú špičkovou modernou technikou. 
 • Vybudovali sme

Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia.

Centrum bolo dobudované ďalším projektom

Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc.

 • Spolupracujeme s vedeckými obcami vedeckých pracovísk a univerzít doma i v zahraničí. Zapojení sme v dvoch centrách excelentnosti:

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu.

Centrum excelentnosti integrovanej povodňovej ochrany územia.


 História Ústavu hydrológie Slovenskej akedémie vied 

Nevyhnutnosť poznania obehu vody v prírode a potreba zabezpečenia dostatku vody pre Slovensko bola dôvodom založenia Ústavu hydrológie SAV, uznesením Predsedníctva SAV zo dňa 22.9.1953,
s názvom Vodohospodárske laboratórium SAV. Zakladateľom tohto pracoviska – ako aj jeho prvým riaditeľom – bol prof. Ing. Oto Dub. Cieľom aktivít pracoviska bol rozvoj teoretickej hydrológie a riešenie aktuálnych problémov v oblasti hydrauliky povrchových, pôdnych a podzemných vôd. Od 1.1.1959 bolo Vodohospodárske laboratórium SAV uznesením P SAV zo dňa 17.12.1962 premenované na Ústav hydrológie a hydrauliky SAV. Tento názov lepšie charakterizoval štruktúru vedecko-výskumných činností ústavu. Po roku 1989 nastali na ústave výrazné zmeny. Stav pracovníkov sa znížil zo 108 na 50, zmenila sa forma financovania z rozpočtovej formy na príspevkovú (od 1.1.1993). Zmena zamerania pracoviska na výskum hydrologických javov sa odrazil na zmene názvu ústavu - od 1.3.1993 bol na základe uznesenia Predsedníctva SAV ústav premenovaný
na Ústav hydrológie SAV.

Ústav hydrológie SAV so sídlom v Bratislave má na Slovensku nezastupiteľné postavenie. Hydrológia ako súčasť prírodných vied je založená na využívaní základných prírodných zákonov, ale v oblasti aplikácii poznatkov musí získavať originálne informácie o vlastnostiach hydrosféry Slovenska. Podľa zriaďovacej listiny ústavu ako vedeckého pracoviska SAV je vedecko-výskumná náplň Ústavu hydrológie v súčasnosti zameraná na problematiku:
 
 • hydrológie povrchových tokov so zreteľom na zmeny prvkov vodnej bilancie v povodiach,
 • kvantifikáciu pohybu vody a prenosu rozpustených látok v systéme atmosféra-rastlina-pôda-podzemná voda,
 • kvantifikáciu prúdenia povrchových a podzemných vôd a v nich sa nachádzajúcich rozpustených
  a rozptýlených látok,
 • hodnotenie vplyvu činnosti človeka na hydrologické procesy, vrátane procesov ovplyvňujúcich znečistenie povrchových a podpovrchových vôd,
 • identifikáciu a prognózu zmien hydrologického režimu povrchových a podpovrchových vôd spôsobených očakávanými zmenami klímy. 

Pretože rozdielne subdisciplíny hydrológie využívajú špecifickú meraciu techniku a metodologické prístupy, tieto skutočnosti sa odrážajú v organizačnej štruktúre ústavu. Ústav pozostáva z dvoch vedeckých oddelení:

Pretože územie Slovenska je morfologicky výrazne diverzifikované a výskum v hydrologických vedách je viazaný na meranie základných charakteristík hydrosféry v prírodných podmienkach, boli zriadené externé, mimobratislavské pracoviská, zamerané na výskum v prírodných podmienkach:

 • Experimentálna hydrologická základňa, Liptovský Mikuláš, (výskum obehu vody v prírode
  v podmienkach horských povodí),
 • Výskumná hydrologická základňa, Michalovce (hydrológia pôd v podmienkach nížin).


Cieľom výskumu v Ústave hydrológie SAV je a bude určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností vody v ekosystéme ovplyvnenom ľudskou činnosťou, ako aj globálnymi zmenami (v ktorých je zahrnutá aj klimatická zmena). Tieto ciele sa dosahujú kombináciou terénneho a laboratórneho výskumu (ktoré sú zdrojom informácií o vlastnostiach hydrosféry) a matematického modelovania. Matematické modely dynamiky vody v hydrosfére vypracované v Ústave hydrológie SAV sú cenným a operatívnym nástrojom na diagnózu a prognózu vodného režimu povrchových a podpovrchových vôd.
Výsledky výskumu sú publikované v časopisoch vydávaných Ústavom hydrológie SAV (Journal of Hydrology and Hydromechanics – spolu s Ústavom pro hydrodynamiku AV ČR a Acta Hydrologica Slovaca), v zahraničných časopisoch, monografiách a sú prednášané na konferenciách.

Úloha Ústavu hydrológie SAV na Slovensku je nezastupiteľná. Rastúce nároky na zásobovanie vodou – ale aj ochrana pred povodňami a suchom – vyžadujú intenzifikáciu výskumu v oblasti hydrológie na Slovensku.


 

Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed