Výskumná základňa pre hydrológiu nížin v Michalovciach

Vedúci výskumnej bázy: Dr. Milan Gomboš

Bola založená v roku 1986 ako vysunuté pracovisko vtedajšieho Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV, (teraz Ústav hydrológie SAV). Prvotným cieľom pracoviska bola kvantifikácia dopadov antropogénej činnosti na vodný režim nížinného územia. Výskum bol a je lokalizovaný na Východoslovenskej nížine (VSN). Tu boli v minulom storočí uskutočnené komplexné vodohospodárske úpravy (nádrže, poldre, hrádze na tokoch, odvodňovacie a zavlažovacie sústavy). Pracovisko VHZ sa postupne vyprofilovalo na skúmanie hydrologických procesov v nenasýtenej zóne ťažkých pôd. V súčasnosti je z hľadiska výskumu Východoslovenská nížina chápaná ako prírodné laboratórium pre skúmanie hydrologických procesov, prebiehajúcich v nenasýtenej zóne, v systéme atmosféra - rastlinný kryt - nenasýtená zóna - podzemná voda.

Hlavná náplň pracoviska:

 • výskum zložiek vodnej bilancie v nenasýtenej zóne pôdneho prostredia

 • kvantifikácia interakčných vzťahov v rámci systému atmosféra - rastlinný kryt - nenasýtená zóna - podzemná voda

 • extrémy hydrologických procesov v pôdnom prostredí

Základné zameranie výskumu VHZ:

 • časová a priestorová kvantifikácia zložiek vodného režimu pôd

 • špecifiká vodného režimu ťažkých pôd – podmienky vzniku a zániku dvojdoménovej pôdnej štruktúry, zmena hydrodynamiky dvojdoménovej pôdnej štruktúry

 • procesy vzniku, trvania a zániku pôdneho sucha v podmienkach nížinného územia

 • aplikácia nových metód v skúmaní vodného režimu pôdneho prostredia (laserová difrakcia pre stanovenie textúry pôdneho prostredia, obnovenie lyzimetrického výskumu na Slovensku pre kvantifikáciu výparu a ďalších zložiek vodného režimu pôd)

 • odhad dopadov očakávanej klimatickej zmeny na zásoby vody v III. vodnom zdroji, (nenasýtená zóna pôd)

Výskumné prostredie:

 • Východoslovenská nížina

 • rovinatá oblasť s nadmorskou výškou od 94 do 300 m

 • charakteristický pôdny pokryv – ťažké pôdyAdresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed