Výskumná základňa pre horskú hydrológiu v Liptovskom Mikuláši

Vedúci základne: Ing. Michla Danko, PhD.

Založená v roku 1986 ako vysunuté pracovisko Ústavu hydrológie SAV na základe perspektívy ústavu z roku 1982 pre potreby riešenia výskumnej úlohy „Sledovanie a analýza povodňového režimu v horskej oblasti s využitím matematického modelovania“ v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO s požiadavkou na jej umiestnenie v povodí horného Váhu po profil vodného diela Liptovská Mara, ako výskumného povodia. Pracovisko má v súčasnosti 5 zamestnancov (apríl 2016).

Hlavná náplň pracoviska:

 • výskum zložiek vodnej bilancie v horách
 • výskum hydrologických procesov podmieňujúcich tvorbu vodných zdrojov a odtoku

Základné zameranie výskumu EHZ:

 • priestorové rozloženie atmosférických zrážok,
 • určovanie evapotranspirácie v podmienkach horského povodia,
 • priestorová variabilita vlhkosti pôdy,
 • podiel zložiek odtoku (izotopová separácia - 18O a 2H)
 • vznik a vývoj povodňovej vlny a rýchlosť reakcie povodia,
 • akumulácia a topene snehu, odtok z topenia snehu,
 • vplyv zmeny klímy a vegetácie na hydrologický režim povodia.

Výskumné povodie Jaloveckého potoka

 • najzápadnejšie povodie Západných Tatier
 • plocha povodia - 22,2 km2
 • priemerná nadmorská výška - 1500 m (800 - 2178 m n.m.)

 

Photos by Dr. Z. Kostka Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed