Úsek vedeckotechnických informácií a počítačovej siete  

Vedúci úseku: Ing. Ivan Mészároš, PhD.
 

Knižnica Ústavu hydrológie SAV

Vedúca knižnice: Jitka Bokorová

 
Je súčasťou jednotnej informačnej siete SAV a ako špecializovaná knižnica ústavu zhromažďuje a sprístupňuje literatúru z hydrológie, hydrauliky a vodného hospodárstva.
 
Fond knižnice tvorí cca 13 100 knižničných jednotiek. Významným zdrojom nových informácií a vedeckých poznatkov sú časopisy a seriálové publikácie, ktoré knižnica získava najmä formou výmeny s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí. V bežnom roku dochádza vyše 18 titulov periodík , získavaných hlavne formou výmeny.
 
Typy dokumentov: knihy, periodiká, dizertačné práce, elektronické dokumenty (CD).
 
Služby knižnice:

  • výpožičné služby (absenčné a prezenčné) pre zamestnancov ústavu a externých používateľov
  • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba pre zamestnancov ústavu
  • konzultačné a poradenské služby
  • rešeršné služby pre interných pracovníkov ústavu z dostupných elektronických zdrojov a databáz
  • evidencia publikačnej činnosti zamestnancov Ústavu hydrológie SAV a ohlasov na ich publikácie v databáze EPCA, spracovávanie požadovaných výstupov pre rôzne účely (publikácie a citácie ústavu podľa jednotlivých rokov)
  • reprografické služby
  • výmena publikácií.

Podmienky poskytovania služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok. Externí používatelia môžu využívať len prezenčné výpožičné služby v priestoroch čitárne a je vhodné dohodnúť si termín návštevy vopred (mailom alebo telefonicky).
Adresa
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
tel: +421(2)44259404
web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk
Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Ústav hydrológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenské republika
web:
www.ih.sav.sk/ah

Zostaňte v kontakte s ÚH SAV

 Facebook

 RSS Feed