Bratislava, 4.12.2023

Ústav hydrológie SAV, v. v. i. vydal v týchto dňoch monografiu z výsledkov výskumu kvality vody z Prírodného hydrologického laboratória v povodí potoka Mošteník pri Považskej Bystrici prebiehajúceho v rokoch 1986–2006.

Experimentálny výskum v povodí potoka Mošteník pri Považskej Bystrici prebiehal pod záštitou Ústavu hydrológie SAV v rokoch 1958 až 2006. Nameraných bolo množstvo ukazovateľov kvality vody, ktoré neboli doteraz komplexne vyhodnotené. Obsahom prvej kapitoly monografie je definícia a opis malých povodí, charakteristika výskumu v malých povodiach na Slovensku a v zahraničí a opis hlavných sledovaných ukazovateľov kvantity i kvality vody. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku experimentálnych mikropovodí v povodí potoka Mošteník. Spracované sú v nej archívne údaje kvality povrchových, zrážkových a drenážnych vôd v mikropovodiach ÚH SAV v Prírodnom hydrologickom laboratóriu (PHL) (Rybárik, Lesný a Cingeľová) za obdobie 1986–2006. Tretia kapitola je zameraná na hydrologickú a látkovú bilanciu v daných mikropovodiach s dôrazom na nutrienty a ďalšie fyzikálno-chemické ukazovatele. Záver tretej kapitoly monografie je venovaný modelovaniu kvality povrchových vôd.

Táto monografia s názvom „Vplyv využitia krajiny na kvalitu vody v toku v experimentálnych mikropovodiach ÚH SAV priamo nadväzuje na monografiu „Vplyv využitia krajiny na režim odtoku v experimentálnych mikropovodiach ÚH SAV“ z roku 2005. Spracovaná bola v rámci riešenia projektu VEGA 2/0015/23 „Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska“ a projektu APVV-20-0374.

„Myšlienka zhrnúť výsledky 20-ročného výskumu kvality vody v nás driemala už viac rokov. Stále sme dúfali, že výskum v tomto Experimentálnom povodí bude možné obnoviť, no v roku 2018 sme boli nútení pracovisko v Kunovci predať. Publikácia bola spracovaná pripravená do tlače až v tomto roku, keď si pripomíname 70. výročia založenia Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. Chceme ňou prispieť k šíreniu našich výsledkov a vzdelávaniu kolegov a študentov zaujímajúcich sa o metódy výskumu kvality vody malých experimentálnych povodiach.“

 

Obr. 1. Obálka knihy


1. 12.  2023,  spracovala: RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.