Bratislava, 15.12.2021

 

Vedecká rada na svojom zasadaní dňa 15.12.2021 schválila postup a organizáciu volieb do správnej rady novovznikajúcej organizácie - Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. V tejto súvislosti Vedecká rada zverejňuje oficiálne Oznámenie Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu hydrológie SAV, v.v.i.. Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy SKYPE, dňa 12.1.2022 o 09:00, voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle dňa 12.1.2022 od 10:00 do 14:00. Ďalšie informácie, týkajúce sa napr. požiadaviek na kandidátov, predkladaných dokladov, sú uvedené v  Oznámení.
 
Upresňujúce informácie, týkajúce sa priebehu volieb, pohovoru s kandidátmi, postupu pri elektronickom hlasovaní a pod., budú zaslané všetkým oprávneným voličom (členom Akademickej obce ÚH SAV, v.v.i. v zmysle platných predpisov) elektronicky v priebehu mesiaca január 2022, najneskôr 3 dni pred konaním volieb.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Predseda Vedeckej rady ÚH SAV