Bratislava, 16.9.2021

Pandémia COVID-19 sa negatívne podpísala pod vzdelávacie procesy žiakov základných škôl. Na zmiernenie dopadov krízy na vzdelávanie a študijné výsledky vyzvalo preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky základné školy na zapojenie sa do projektu „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Cieľom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na transformáciu on-line získaných vedomostí do praktickej formy na zlepšenie zručností a spôsobilostí žiakov. Jednej takejto letnej školy sa na pozvanie pani riaditeľky Základnej školy Krymská 5 v Michalovciach zúčastnila aj samostatná vedecká pracovníčka Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, RNDr. Lucia Balejčíková, PhD., ktorá pracuje na detašovanom pracovisku Výskumnej základne pre hydrológiu nížin v Michalovciach. Dr. Balejčíková na názorných pokusoch z oblasti fyziky a chémie prezentovala, ako jednoducho sa dá pretaviť fyzika a chémia do takmer magickej reality. Takéto zábavno-náučné prepojenie teoretického učiva s praxou deti oslovilo a snáď ich bude motivovať aj do budúcnosti ako potenciálnych budúcich vedcov k ďalšiemu štúdiu.

„Je nesmierne dôležité vyzdvihnúť prírodovedu, ktorej predmetom sú v podstate všetky javy, ktoré nás obklopujú. Spojenie fyziky a chémie do vizuálnych a efektných experimentov môže u detí vyvolať vysoký záujem o prírodovedné predmety,“ uzavrela doktorka Balejčíková.

https://zskrymmi.edupage.org/news/#