Študijné plány 

1. Študijný plán si pripraví doktorand v spolupráci so školiteľom v systéme AIS.

2. Po nástupe školiteľ v spolupráci s doktorandom pripraví, zostaví a predloží podrobný študijný plán doktoranda do 21 dní od zápisu doktoranda na štúdium. Študijný plán schváli garant a spolugaranti pre daný vedný odbor na ÚH SAV a predloží odborovej komisii, a to do 30 dní od zápisu doktoranda na štúdium.

3. Študijný plán obsahuje:
  • zoznam prednášok a seminárov, ktoré doktorand absolvuje v študijnej časti denného štúdia;
  • zoznam základnej a odporúčanej študijnej literatúry;
  • termín dizertačnej skúšky;
  • bližšiu špecifikáciu náplne pedagogickej činnosti doktoranda v dennej forme DŠ;
  • návrh na absolvovanie odborných kurzov, príp. aj návrh na absolvovanie študijných pobytov doma a v zahraničí, účasť na konferenciách, seminároch a pod.

 
Dokument
Individuálny študijný plán vo formáte PDF na stiahnutie.  Harmonogram štúdia 2015/16 

Zimný semester 21.09.2015 - 14.02.2016 
slávnostné otvorenie akad. roka  21.09.2015 
výučba 21.09.2015 - 15.11.2015 
  18.11.2015 - 20.12.2015
rektorské voľno  16.11.2015
zimné prázdniny  24.12.2015 - 06.01.2016 
skúšobné obdobie 21.12.2015 - 23.12.2015 
  07.01.2016 - 14.02.2016  
   
Letný semester 15.02.2016 - 03.07.2016 
 výučba  15.02.2016 - 22.03.2016
  30.03.2016 - 22.05.2016  
jarné prázdniny  23.03.2016 - 29.03.2016 
skúšobné obdobie  23.05.2016 - 03.07.2016
letné prázdniny  18.07.2016 - 14.08.2016 

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin 29 (pracovných dní).
Rektorské voľno 1 deň.

Na stiahnutie: Študijný poriadok a Smernica dekana Stavebnej fakulty STU k študijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Download documents

 Akreditačný spis Ústavu hydrológie SAV

 Dohoda o spolupráci

 Rámcové informácie o doktorandskom štúdiu na STU


Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed