Additional information is available only in Slovak

 Charakteristika študijného programu 

Názov študijného programu:  Vodohospodárske inžinierstvo 
Doctoral study:
Water Management Engineering
Študijný odbor:
5.1.6 Vodné stavby
Stupeň vysokoškolského štúdia:
3. stupeň - doktorandský študijný program
Forma štúdia:
denná forma / externá forma
Štandardná dĺžka štúdia:
4 denná / 5 externá
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:  240
Udeľovaný akademický titul:
PhD (philosophiae doctor)

Všeobecná charakteristika a ciele študijného programu vodohospodárske inžinierstvo:

Doktorandský študijný program Vodohospodárske inžinierstvo je študijný program v odbore 5.1.6 Vodné stavby. Študijný program Vodohospodárske inžinierstvo sa na ÚH SAV realizuje v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave . 

Študijný program a nadväzuje na inžinierske študijné programy. Je orientovaný na prehĺbenie a rozšírenie teoretických vedomostí získaných v predchádzajúcom štúdiu, na osvojenie vedeckých metód práce a experimentálnych návykov a zručností potrebných pri vedeckej práci v danej oblasti. Učebné plány majú charakter individuálnych študijných plánov. Výber predmetov je robený s ohľadom na tému dizertačnej práce. V štúdiu sa uplatňuje kreditný systém hodnotenia. Študenti získavajú kredity za študijnú a vedeckú časť štúdia.

Študijná časť sa sústreďuje na získanie znalostí z teoretických základov potrebných pre zvládnutie náplne programu Vodohospodárske inžinierstvo na vedeckej úrovni, osvojenie si metodologického aparátu a štúdium predmetov špecializácie (povinných a povinne voliteľných) vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce. Súčasťou študijnej časti programu je aj svetový jazyk (napríklad odborná angličtina, nemčina) a samostatné štúdium vedeckej literatúry. K študijným povinnostiam patrí aj vykonanie dizertačnej skúšky. Študenti denného štúdia sa podieľajú na pedagogickom procese formou vedenia cvičení a záverečných prác na 1.stupni štúdia.

Vedecká časť je zameraná na riešenie aktuálneho vedeckého problému z predmetného študijného odboru. Realizuje sa v predmetoch Dizertačný projekt 1 až 7, ktorý vrcholí odovzdaním dizertačnej práce. Dizertačný projekt obsahuje aj experimentálne laboratórne práce, zamerané na riešenie daného vedeckého problému. Do vedeckej časti študijného programu sa započítavajú aj ďalšie vedecké činnosti, ako sú publikačná činnosť, aktívna účasť na konferenciách a seminároch, riešenie grantových úloh a pod.

Získané vedomosti, skúsenosti z vedeckej a publikačnej činnosti, ako aj pedagogická prax, umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na Slovenku alebo v zahraničí.

Garant: 

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc. 

Spolugaranti:

Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.


Ing. Yvetta Velísková, PhD.


 

 

 Odborová komisia 

Študijný program:  Vodohospodárske inžinierstvo 
Číslo a názov študijného odboru:  5.1.6. Vodné stavby

Členovia pre študijný odbor 5.1.6. Vodné stavby:

 1. prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - spolugarant, Stavebná fakulta STU Bratislava
 2. prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 3. prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 4. prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 5. doc. Ing. Radomil Květon, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 6. Ing. Ľubomír Lichner, CSc., Ústav hydrológie SAV Bratislava
 7. doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava


Členovia pre študijný odbor 6.4.2. Hydromeliorácie:

 1. prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - garant, Stavebná fakulta STU Bratislava
 2. doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 3. doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 4. doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 5. prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 6. RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., Slovenský hydrometeorologický ústav SAV Bratislava
 7. RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie SAV Bratislava 


Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed