Výročné hodnotenie doktoranda 

Školiteľ vypracuje pred uplynutím každého roku v systéme AIS písomné výročné hodnotenie doktoranda spolu s návrhom na pokračovanie, vylúčenie alebo na predĺženie DŠ po konzultácii s garantom pre príslušný vedný odbor, kotrý zašle riaditeľovi ÚH SAV najneskôr do 25. augusta bežného roku. Podobným spôsobom sa vykoná aj hodnotenie doktoranda v externej forme DŠ.


Download documents

 Akreditačný spis Ústavu hydrológie SAV

 Dohoda o spolupráci

 Rámcové informácie o doktorandskom štúdiu na STU


Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed