Akreditácia doktorandského štúdia 

Doktorandské štúdium sa realizuje v študijnom programe Vodohospodárske inžinierstvo v študijnom odbore: 5.1.6. Vodné stavby

5.1.6. Vodné stavby 

Vodné stavby je študijný odbor zo sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( § 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu ( § 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje pôvodné povolanie, na ktoré je školený alebo sa pripraví na pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Na stiahnutie: 

 Akreditačný spis Ústavu hydrológie SAV

 Smernica o doktorandskom štúdiu ÚH SAV č. 1/2010.

 Dohoda o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského študijného programu„Vodohospodárske inžinierstvo“ v dennej a externej forme medzi Slovenskou technickouuniverzitou v Bratislave a Ústavom hydrológie SAV Download documents

 Akreditačný spis Ústavu hydrológie SAV

 Dohoda o spolupráci

 Rámcové informácie o doktorandskom štúdiu na STU


Address
Institute of Hydrolgy SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
tel: +421(2)44259404

web:
www.ih.sav.sk
email: uh@savba.sk

Journal of Hydrology
and Hydromechanics

Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/jhh

Acta Hydrologica Slovaca
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
web:
www.ih.sav.sk/ah

Keep in touch with IH SAS

 Facebook

 RSS Feed