Bratislava, 7.9.2017

 

V dňoch 29. - 30.8. 2017 sme s kolegami z Luxemburského vedeckého a technologického inštitútu (LIST) vykonali odbery vzoriek vody, plavenín a sedimentov z povrchových tokov a prameňov vo výskumnom povodí Jaloveckého potoka v Západných Tatrách a v povodí horného Váhu po Liptovský Mikuláš.

Chemická a izotopická analýza vzoriek, vrátane určenia koncentrácií stopových prvkov a vzácnych zemín , ktorá bude takmer výlučne urobená v Luxembursku, rozšíri naše poznatky o hydrologických procesoch a vplyve ľudskej činnosti v povodiach. Stopové prvky sú geochemickým stopovačom prírodných procesov a dobrým indikátorom vzniku a vývoja chemického zloženia vody v prirodzených pomeroch. Na rozdiel od toho, vzácne zeminy sa vďaka rozvoju špičkových technológií v posledných dvoch desaťročiach stávajú novým polutantom v riekach, a teda aj indikátorom ľudskej činnosti. Poznávanie možností využitia tohoto nového stopovača patrí medzi najnovšie  témy výskumu.

RNDr. Ladislav Holko, PhD.